Интеграция Украины в мировую экономику

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Коломиец, Виктория
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Целью исследования является анализ текущего положения Украины и определение перспектив ее интеграции в мировую экономику. Согласно определенной цели поставлена задача проанализироватьфактическоеположение Украины на мировом рынке товаров и рабочей силы, рассмотреть перспективы интеграции. Украина осталась в значительной степени экспортером сырья и полуфабрикатов, и не смогла увеличить долю промышленных товаров в общем объеме экспорта. Постепенно расширяется география внешней торговли Украины, обеспечиваются новые рынки. Сегодня страны СНГ являются основными торговыми партнерами Украины. Анализ динамики, структуры и географической направленности украинской внешней торговли, позволяет выделить следующие ее основные особенности: рост роли внешней торговли для экономики Украины; нестабильность внешней торговли и существенные колебания объемов экспорта и импорта; дисбаланс в товарной структуре; ориентация на рынки СНГ, что позволяет России, основному поставщику в Украине, диктовать украинскому государству условия торговли данными видами товаров, а иногда и использовать эту зависимость в политических целях; усиление сырьевого перекоса в структуре экспорта; увеличение разрыва между экспортом и импортом. Исследование привело к следующим выводам. Наиболее приемлемым для Украины является путь увеличения экспорта готовой высокотехнологичной продукции с постепенным снижением экспорта сырья. Для интеграции с экономикой европейских и других стран Украине необходимо максимально использовать преимущества международного разделения труда и расположения в центре Европы, создать благоприятный климат для привлечения иностранного капитала и зарубежных инвестиций, использовать богатые природные ресурсы, квалифицированную и сравнительно дешевую рабочую силу высокие технологии, науку и свою эффективную систему образования.
The aim of the study is to analyze the current position of Ukraine and the determination of the prospects of its integration with the world economy. Ukraine has remained largely exporter of raw and semi-finished materials and was not able to increase the portion of manufactured goods in total exports. Today, the CIS countries are major trading partners of Ukraine. The analysis of the dynamics, structure and geographical orientation of Ukrainian foreign trade reveals the following main features: the role of foreign trade growth for the economy of Ukraine; volatility of foreign trade and significant fluctuations in the volume of exports and imports; imbalance in the commodity structure; focus on the markets of the CIS, which allows Russia to be a major supplier in Ukraine and to dictate the terms of trade in these types of goods and sometimes use this dependence for political purposes; strengthening commodity bias in the structure of exports; widening gap between exports and imports. The study led to the following conclusions. The most acceptable for Ukraine is the way to increase exports of finished high-tech products with a gradual decrease in the export of raw materials. For the integration of Ukraine into economies of European and other countries to take place Ukraine needs to take maximum advantage of the international division of labor and location in the heart of Europe, to create a favorable climate for attracting foreign capital and foreign investment. The assets of Ukraine include: abundant natural resources, skilled and relatively cheap labor, science, and effective education system.
Celem opracowania jest analiza aktualnej pozycji Ukrainy na światowym rynku dóbr oraz światowym rynku pracy i określenie perspektyw jej integracji z gospodarką światową. Ukraina pozostaje w dużej mierze eksporterem surowców i półproduktów i nie była w stanie zwiększyć udziału towarów przetworzonych w eksporcie ogółem. Obecnie głównymi partnerami handlowymi Ukrainy są kraje WNP. Analiza dynamiki oraz struktury towarowej i geograficznej ukraińskiego handlu zagranicznego wskazuje na: rolę wzrostu handlu zagranicznego dla gospodarki Ukrainy, zmienność handlu zagranicznego i znaczne wahania w wielkości eksportu i importu, brak równowagi w strukturze towarowej, coraz większą lukę pomiędzy eksportem a importem, koncentrację na rynkach WNP, co pozwala Rosji być głównym eksporterem na Ukrainie i dyktować warunki handlu stronie ukraińskiej, a czasem użyć tej zależności dla celów politycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że najlepszą drogą dla Ukrainy jest zwiększanie eksportu gotowych wyrobów high-tech ze stopniowym spadkiem eksportu surowców. Integracja Ukrainy z gospodarkami europejskimi i z innymi krajami wymaga, aby Ukraina poprawiła swą pozycję w międzynarodowym podziale pracy i wykorzystała lokalizację w samym sercu Europy, w celu stworzenia korzystnych warunków dla przyciągania kapitału zagranicznego i inwestycji zagranicznych. Atutami Ukrainy są: bogate zasoby naturalne, wykwalifikowana i relatywnie tania siła robocza, nauka i efektywny system kształcenia.
Opis
Słowa kluczowe
интеграция , мироваяэкономика , impoert и экспорт , Украина , integration , world economy , international trade , Ukraine , integracja , gospodarka światowa , handel zagraniczny , Ukraina
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 343-351