Repozytorium UR

Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-09-04T08:26:55Z
dc.date.available 2015-09-04T08:26:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 173-185
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1181
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję e-zdrowia i korzyści, jakie dają tego typu rozwiązania. Przedstawiono najnowsze trendy w zakresie wprowadzania rozwiązań e-zdrowia. Bazując na danych statystycznych przedstawiono zróżnicowanie regionalne uwarunkowań infrastrukturalnych wdrażania technologii ITC w ochronie zdrowia. W drugiej części artykułu zaprezentowano krótki przegląd wybranych przykładów regionalnych dobrych praktyk w zakresie rozwiązań e-zdrowia. Podsumowanie rozważań i kierunki dalszych badań kończą niniejszy tekst. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article devoted to the issue of the impact of e-health tools to improve the access to medical services in the region. Based on the literature and current legislation the concept of e-health and the benefits of this type of solution are explained. The newest trends in the implementation of e-health tools are presented. Regional variation of infrastructure conditions of ICT implementation in health care are shown based on the statistical data. In the second part of the article a brief overview of selected examples of regional good practices in the field of e-health solutions is presented. Summary of considerations and directions for further research ends this text. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-zdrowie pl_PL.UTF-8
dc.subject region pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwiązania ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona zdrowia pl_PL.UTF-8
dc.subject e-health pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT solutions pl_PL.UTF-8
dc.subject health protection pl_PL.UTF-8
dc.title Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje