Polityka i Społeczeństwo nr 4(17)/2019

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Działalność misji specjalnej OBWE na Ukrainie – sukces, porażka czy impuls do reform?
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Natanek, Mirosław
  In what follows I analyze, on a macro-level, the role played by the OSCE in negotiating the ceasefire agreement during the conflict in eastern Ukraine. The activity set up to implement the cease-fire arrangements of the OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine will be examined in more detail. By analyzing the documents of the OCSE, I will focus on the specific scale, mechanisms, and ways of implementing tasks that result from the Minsk Agreements and which the OSCE Permanent Council imposed on the Mission. This analysis will also be an attempt to assess its efforts so far and to indicate the most important difficulties and obstacles faced by the international community in the process of normalization of the Donbas situation.
 • Pozycja
  Measurement of efficiency education in public higher education institutions not subject to the supervision of the ministry of science and higher education in Poland
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Brzezicki, Łukasz
  Celem podejmowanych badań jest pomiar efektywności w zakresie działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych nadzorowanych przez inne ministerstwa niż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Badaniem objęto łącznie 37 publicznych szkół wyższych podlegających pod pięć różnych ministerstw, sprawujących nadzór nad wyższymi szkołami morskimi, artystycznymi, wojskowymi, służb mundurowych oraz medycznymi. Do pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w 2015 r. wykorzystano model systemowy (SYS) należący do nieparametrycznej metody DEA. W zależności od wybranego modelu empirycznego do efektów przyjęto albo liczbę studentów, albo absolwentów. W obydwu modelach nakładami była liczba nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Wyniki badania wskazują, że szkoły wyższe podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji charakteryzowały się najwyższą, a szkoły Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najniższą efektywnością. Średni poziom efektywności badanej grupy szkół wyższych wynosił 0,83 w obydwu modelach.
 • Pozycja
  Wybory do samorządu terytorialnego w Słowenii – koniec upartyjnienia sceny lokalnej?
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Radzik-Maruszak, Katarzyna
  The aim of the article is to present the theory and practice of elections to local government bodies in Slovenia: above all, the formal conditions of elections as well as the results of the voting carried out so far. The analysis is based on quantitative data retrieved from the Statistical Office of the Republic of Slovenia and the State Election Commission, as well as qualitative research – interviews with councillors – conducted in selected Slovenian municipalities. The results of the research indicate a relatively high dynamics of changes in Slovenian local politics, including a systematic increase in support for candidates without party affiliation.
 • Pozycja
  If not the way of voting organization, then what? In search of the conditions for the turnout in the participatory budget voting – the case of the sixteen largest Polish cities
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Glinka, Kamil
  Głównym celem artykułu jest systemowa analiza uwarunkowań frekwencji głosowań przeprowadzonych w ramach budżetów obywatelskich szesnastu największych polskich miast. Oparta na wykorzystaniu kilku komplementarnych metod badawczych (analiza porównawcza, analiza danych zastanych, analiza treści), sprowadza się do testowania sześciu wyszczególnionych czynników. Artykuł dowodzi, że sformułowana hipoteza, zgodnie z którą o poziomie frekwencji decyduje sposób organizacji głosowania (weryfikowany za pomocą tych sześciu czynników), nie może być potwierdzona. Okazuje się, że zaledwie jeden z nich determinuje ten poziom. To z kolei skłania ku stwierdzeniu, że przyczyn wysokiej lub też niskiej frekwencji należy upatrywać po stronie innych uwarunkowań. Prezentowane rozważania wypełniają lukę w badaniach poświęconych aktywności obywatelskiej mieszkańców traktowanej jako warunek sine qua non prowadzenia polityki miejskiej.
 • Pozycja
  Media internetowe jako element prowadzenia polityki informacyjnej Kościoła katolickiego – studium przypadku diecezji rzeszowskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Kuca, Paweł
  The paper analyses the use of online media to conduct information policy in the parishes of the Roman Catholic Church in the Rzeszów diocese. The basis for the analysis is provided by two co-authored studies on the information policy of priests in the Diocese of Rzeszów conducted jointly with Dr Zbigniew Chmielewski at the turn of 2012 and 2013, and later repeated in 2018. The research was altogether carried out on the basis of similar methodological assumptions, which were implemented in a series of anonymous questionnaires. The paper focuses on the part of the research that concerned the use of Internet-related (online) media in the communication activities of the parish website, as well as social media (both official parish profiles in social media, as well as private profiles of priests).