Inwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznej

dc.contributor.authorJuszczyk, Damian
dc.contributor.authorKojder-Ogarek, Ewa
dc.contributor.authorCzyżowska, Joanna
dc.date.accessioned2017-07-11T09:04:16Z
dc.date.available2017-07-11T09:04:16Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractW prezentowanym artykule zajęto się dwoma zagadnieniami. W pierwszym rozważono i przedstawiono podejmowanie decyzji inwestycyjnych w świetle uwarunkowań makroekonomicznych. W drugim natomiast przeprowadzono analizę formalną czynników mających wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców. Inwestycje są podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Obejmują nakłady przedsiębiorstw, które mają na celu uzyskanie korzyści w przyszłości. Inwestycje pobudzają gospodarkę, stanowiąc przy tym obok wydatków na konsumpcję, wydatków rządowych oraz eksportu netto podstawowy składnik PKB. W teorii ekonomii można zauważyć różne podejścia do problemu inwestowania. Wynika to ze zmian w podejściu do rozpatrywanego problemu oraz indywidualnych upodobań. Do przeprowadzenia badań posłużono się danymi zaczerpniętymi z „Biuletynów informacyjnych NBP” oraz „Roczników statystycznych GUS”. Analiza badanych zmiennych makroekonomicznych wykazała, iż największy wpływ na inwestycje mają: nakłady na środki trwałe, kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom, oprocentowanie lokat terminowych (6-miesięcznych), oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze. Całość artykułu zamknięto wnioskami, które stanowią syntezę zarówno analizy opisowej, jak i formalnej.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractTwo issues were addressed in this paper. First, investment decisions were considered and presented in the light of macroeconomic conditions. Second, a formal analysis of factors influencing investment decisions by entrepreneurs was presented. Investments are an essential factor in the development of the company. They include costs for companies, which are aimed at obtaining benefits in the future. Investments stimulate the economy and serves as the next consumer spending, government spending and net exports a basic component of the Gross Domestic Product. In economic theory can be seen different approaches to investing. This is due to change in the approach to the problem in question and individual preferences. To carry out the research were used data taken from the Information Bulletin of the NBP and GUS Statistical Yearbooks. Analysis of macroeconomic variables studied showed that the greatest impact on investment are: investment in fixed assets, loans and advances to businesses, interest on deposits (6 months), the interest rate on loans for economic purposes. Concluding remarks were a synthesis of both descriptive and formal analysis.pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie ze środków grantu dziekańskiego przeznaczonego na prace badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nr 15/11.200.331.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 177–194pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2017.2.11
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2759
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinwestycje przedsiębiorstwpl_PL.UTF-8
dc.subjectdecyzje inwestycyjnepl_PL.UTF-8
dc.subjectbusiness investmentpl_PL.UTF-8
dc.subjectinvestment decisionspl_PL.UTF-8
dc.titleInwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznejpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
11 juszczyk-inwestycje przedsiębiorstw.pdf
Rozmiar:
539.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: