Internet w życiu młodzieży licealnej – statystyczna analiza na podstawie badania ankietowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Król, Mieczysław Jan
Trybuła, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dla oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego obok znajomości wpływu, jaki Internet wywiera na życie społeczne istotna jest również opinia młodzieży szkolnej o jego zaletach i wadach. Ta grupa społeczna bardzo szybko odkrywa potencjalne możliwości aplikacyjne Internetu. Generowany przez sieć wirtualny świat stwarza bogactwo możliwości do realizacji pozytywnych jak też negatywnych celów, wpływając na kształt osobowości ludzi młodych. W artykule są przedstawione wyniki z sondażowego badania ankietowego mającego na celu uzyskanie opinii o zaletach i wadach Internetu od uczennic, a także od uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Łącznie w badaniach wzięło udział 109 uczniów, w tym 57 dziewczyn i 52 chłopców. Wyniki z badań opracowano oddzielnie dla uczennic oraz uczniów uwzględniając między innymi zagadnienia dotyczące: aktywności związanej z Internetem, korzystania z zasobów i usług sieci, komunikowania się przez Internet oraz jego wykorzystania do nauki, a także zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Ponadto przedstawiono wartości współczynnika podobieństwa struktur rozkładu odpowiedzi w próbach badanych uczennic oraz badanych uczniów, a także zbadano siłę statystycznej zależności wskazań od płci ucznia.
In order to assess the level of development of the information society, in addition to the knowledge of the impact of the Internet on social life, the opinion of school students about its advantages and disadvantages is also important. This social group quickly discovers the potential application possibilities of the Internet. The virtual world generated by the Internet creates an opportunity to achieve positive as well as negative goals, influencing the personality of the youngster. The paper presents the results of a survey aimed at obtaining opinion from both male and female students of S. Goszczyński Secondary School number 1 in Nowy Targ on advantages and disadvantages of the Internet. A total of 109 students took part in the survey, including 57 female students and 52 male ones. The results of the research were developed separately for female and male students, taking into account, among others, issues related to: activities connected with the Internet, the use of Internet resources and services, communication via the Internet and its use for learning, as well as the risks associated with its use. Moreover, the values of the similarity coefficient of the structure of the distribution of responses in the samples of both male and female students were presented, as well as the power of the statistical relationship of indications depending on the student’s sex was examined.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , badanie ankietowe , Internet w szkole , miasto Nowy Targ , information society , questionnaire survey , Internet in school , Nowy Targ town
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 312–328