Konstytucyjne mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa państwa w kontekście ochrony praw człowieka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Trubalski, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie regulacji konstytucyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa państwa w kontekście ochrony praw człowieka i ograniczeń z tym związanych. Stanowi to pierwszy etap dla dalszych badań w zakresie szczegółowych relacji pomiędzy rozwiązaniami prawnymi zawartymi w poszczególnych gałęziach prawa i ich oddziaływaniem na kwestie ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela. Praktyka funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sprawiła, iż problematyka tych relacji zyskała na znaczeniu. W związku z tym zasadne jest przedstawienie oraz bliższa analiza tych zagadnień, poczynając od poziomu regulacji konstytucyjnych, które stanowią punkt wyjścia dla bardziej szczegółowych regulacji, choćby z zakresu prawa cywilnego czy administracyjnego.
The aim of the study is to present the constitutional regulations concerning ensuring the security of the state in the context of the protection of human rights and the related restrictions. This is the first stage for further research in the field of detailed relations between legal solutions contained in individual branches of law and their impact on the issues of limitations in the exercise of human and civil rights and freedoms. The practice of the functioning of the Republic of Poland over the last several months has made the issue of these relations more important. Therefore, it is reasonable to present and analyze these issues in more detail, starting with the level of constitutional regulations, which constitute the starting point for more detailed regulations, for example in the field of civil or administrative law.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo państwa , prawa człowieka , COVID-19 , stany nadzwyczajne , state security , human rights , states of emergency
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 405–414