Rola podmiotów leczniczych w procesie zmian legislacyjnych na przykładzie działań związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wrześniewska-Wal, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie roli podmiotów leczniczych na różnych etapach działań związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w kontekście intensywnych w tym okresie zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia, scharakteryzowanie wprowadzonych zmian i ocena ich racjonalności z punktu widzenia gwarancji konstytucyjnych takich wartości, jak życie i zdrowie, a także przez pryzmat zasady ostrożności. W opracowaniu posłużono się powszechnie stosowaną w prawie metodą formalno-dogmatyczną. Pierwsza część obejmuje analizę przepisów wprowadzonych wiosną 2020 r., na początku walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Druga to już badanie przepisów prawa, które od początku pandemii szczegółowo regulowały zadania i zakres opieki stacjonarnej (tj. szpitale jednoimienne i oddziały zakaźne) oraz działalność laboratoriów, a także zmian, które zostały wprowadzane przed jesienną falą zachorowań na COVID-19. Trzecia część to obecnie prowadzony Narodowy Program Szczepień.
The aim of the article is to show the role of medical entities at various stages of activities related to the SARS-CoV-2 virus epidemic in the context of legislative changes in health care that were intensive at that time. Showing the introduced changes and assessing their rationality from the point of view of constitutional guarantees of such values as life and health, and also through the prism of the precautionary principle. The formal and dogmatic method commonly used in law was used in the study. The first part examines the legislation introduced in spring 2020 to start fighting the SARS-CoV-2 virus outbreak. The second is a study of the legal provisions that, from the beginning of the pandemic, regulated in detail the tasks and scope of inpatient care (i.e. homonymous hospitals and infectious diseases wards) and the activities of laboratories, as well as changes that were introduced before the fall COVID-19 wave. The third part is the National Immunization Program currently underway.
Opis
Słowa kluczowe
podmiot leczniczy , legislacja , COVID-19 , szczepienia , medical entity , legislation , vaccinations
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 431–441