Ekstrakcja fosforu z osadów ściekowych i popiołów ze spalania osadów - analiza problemu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ciesielczuk, Tomasz
Rosik-Dulewska, Czesława
Kusza, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Fosfor jako pierwiastek niezbędny do produkcji rolniczej, w miarę wyczerpywania się zasobów fosforytów, staje się komponentem coraz bardziej deficytowym. Koniecznym wydaje się wdrożenie metod taniego i efektywnego odzysku tego pierwiastka z wszelkiego rodzaju odpadów. Szczególnie cennym źródłem fosforu są popioły z osadów ściekowych i same osady. Optymalizacja metod sekwencyjnej ekstrakcji fosforu zawartego w popiele z termicznego przekształcania osadów ściekowych i odwodnionych osadów pozwala na wybór efektywnej i nieskomplikowanej technologicznie możliwości odzysku fosforu, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego obciążenia eluatu metalami ciężkimi, które są jedną z głównych przyczyn ograniczeń w przyrodniczym wykorzystywaniu popiołów. Efektywność tych procesów w połączeniu z ilością wytwarzanych w Polsce osadów ściekowych, pozwolą na obliczenie możliwych do odzyskania ilości fosforu, który może wejść z powrotem do obiegu biologicznego, co pozwoli na oszacowanie opłacalności ekonomicznej a przede wszystkim ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych.
Phosphorus as an essential element for agricultural production becomes scarcer and scarcer due to the depletion of phosphate rocks. It seems necessary to implement the cheap and effective recovery methods of this element from all kinds of waste. A particularly valuable source of phosphorus are the ashes from thermal incineration of sewage sludge and dry sewage sludge. Optimization of sequential extraction of phosphorus contained in the ash from the thermal treatment of sewage sludge and dry sewage sludge allows for the selection of an efficient and technologically uncomplicated method of phosphorus recovery, while maintaining the low content of heavy metals, which are one of the main reasons for the limitations in the use of sludge and sludge ash in agriculture. The effectiveness of these processes, combined with the amount of sewage sludge in Poland, will allow for the calculation of the recoverable amount of phosphorus which can go back into biological circle, thus reducing the consumption of the natural phosphorus resources.
Opis
Słowa kluczowe
osady ściekowe , biomasa , popiół , fosfor , ekstrakcja , sewage sludge , ash , phosphorus , extraction
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 21–28