Les effets et l’impact de la crise financière sur le marché financier et de banques polonaises

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kamba-Kibatshi, Marcel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Depuis le début de l'éclatement de la crise financière, il a été remarqué que, presque toutes les agences filiales des banques étrangères fonctionnant en Pologne étaient et jusque là sont encore stables et en bonnes conditions économiques que leurs propres centrales qui sont en difficultés financières et économiques. Pour cela il est à noter que cette situation a été rendu possible grâce à la haute efficacité financière et, avant tout le développement et l’expansion du secteur bancaire en Pologne. La plupart des économistes croient que la crise financière ne met pas en danger et ne menace pas directement l'économie polonaise, au moins dans les prochains mois. Récemment, une discussion sur les effets et l’ l'impact de la crise mondiale pour le secteur financier en Pologne a été renforcée. Aujourd’hui le secteur financier polonais dans toute la région est considéré comme le plus resistant par rapport à toutes ces turbulances financières et économiques surtout quand on observe la situation économiques non stable dans des pays voisins à la Pologne. Donc même s'il y a des actifs douteux, c’est-à-dire leurs effets sur le marché seraient négligeables. En outre, la société polonaise n'est pas tellement riche et n’est pas habituée à vivre à crédit, pour être excessivement endetter. Le facteur le plus important, cependant, s'est avéré être une supervision de la bonne qualité des banques, qui, malgré la domination du capital étranger dans la propriété des biens sont soumises à des réglementations nationales. Les prévisions macroéconomiques pour la Pologne pour un certain temps, ont montré du ralentissement de la croissance du PIB. Pendant la période de deux ans le ralentissement qui n’était pas signifiant se fondait sur la diminution de la croissance économique de plus de 6,4% et était une cause importante pour mener à la poursuite des bonnes perspectives de demande intérieure, consommation et investissement, toujours solide croissance des exportations et les avantages de la présence dans l'Union européenne.
Od początku wybuchu kryzysu finansowego często mówiono, że w polskim sektorze finansowym, można było zauważyć bardzo dobrą kondycję finansową polskich oddziałów zagranicznych instytucji, w przeciwieństwie do ich central. Większość ekonomistów uważa, że kryzys finansowy nie zagrażał i nadal nie zagraża bezpośrednio polskiej gospodarce, przynajmniej nie w najbliższych miesiącach. Ostatnio dyskusja o skutkach światowego kryzysu dla polskiego sektora finansowego uległa zaostrzeniu. Zaogniła się również walka konkurencyjna na rynku usług finansowych. Polski sektor finansowy jest uważany za znaczący, by mógł z powodzeniem uczestniczyć w globalnej grze. Stąd jeżeli pojawią się nawet wątpliwe aktywa, to ich wpływ na rynek będzie znikomy. Ponadto polskie społeczeństwo nie jest ani na tyle zamożne, ani przyzwyczajone do życia na kredyt, by nadmiernie się zadłużać. Najistotniejszym czynnikiem okazała się jednak dobra jakość nadzoru nad bankami, które mimo dominacji zagranicznego kapitału we własności aktywów podlegają krajowym regulacjom. Prognozy makroekonomiczne dla Polski od dłuższego czasu pokazywały spowolnienie wzrostu PKB w okresie dwóch lat. Spowolnienie to ma polegać na obniżeniu się tempa wzrostu gospodarki z ponad 6 do ok. 4 proc. Jest bowiem kilka ważnych okoliczności prowadzących do utrzymywania się dobrej koniunktury – dobre perspektywy popytu krajowego, zarówno po stronie spożycia, jak i inwestycji, nadal solidny wzrost eksportu oraz korzyści z obecności w UE.
Opis
Słowa kluczowe
Finance , crise , crédit , banque , marché de l'immobilier , la réforme des finances publiques , rynek finansowy , światowy kryzys finansowy , Polska , reforma finansów publicznych , finance , crisis , credit , real estate market , reform public finance
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 331–351