Prowzrostowa orientacja polityki wobec Romów w Europie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Szewczyk, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Unia Europejska jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia celów spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Są one ściśle związane z trwałym wzrostem gospodarczym i społecznym, który niemożliwy jest bez rozwoju w tych obszarach. Strategia Unii Europejskiej dotycząca zmiany sytuacji Romów jest ściśle związana ze strategią Europa 2020, nastawioną na realizację celów spójności. Praktyczna realizacja założeń proromskiej strategii jest powierzona państwom członkowskim. Na tej płaszczyźnie dochodzi do konkretyzacji unijnych założeń ramowych, zgodnie z ich rozwojowym ukierunkowaniem. Jednak biorąc pod uwagę ostatni etap wdrażania strategii UE, czyli praktyczną realizację działań skierowanych do Romów, pojawi się problem związany z różnymi systemami wartości. Cele Unii Europejskiej opierają się przede wszystkim na wartości rozwoju i dążeniu do wzrostu. Kultura Romów – ukształtowana przez potrzebę przetrwania – związana jest z systemem wartości opierającym się na trwaniu, niezmienności i silnych więziach wewnątrzgrupowych. Oceniając z takiego punktu widzenia prorozwojową orientację polityki wobec Romów w Europie, należałoby przyjąć inne kryteria, niż te, które wynikają z unijnej strategii, a także strategii „Europa 2020”. Jednak nawet Wskaźnik Rozwoju Społecznego nie w pełni umożliwia ocenę adekwatną do systemu romskiej kultury. Najważniejsze zatem pozostają unijne kryteria oceny prowzrostowej orientacji polityki. Podstawą do takiej oceny są założenia określone w Unijnych Ramach, a także coroczne komunikaty Komisji Europejskiej podsumowujące postępy państw członkowskich. Na ich podstawie jednoznacznie można stwierdzić, że polityka wobec Romów jest ukierunkowana na wzrost gospodarczy i społeczny.
The EU is focused on the pursuit of the objectives of economic, social and territorial cohesion. They are closely linked with sustainable growth, which is impossible without the development in these areas. The EU Roma strategy is strongly linked to the Europe 2020 strategy, aimed at cohesion objectives. The practical realization of pro-Roma strategy assumptions is entrusted to the Member States. In this regard, it comes to concretization of EU framework principles in accordance with their developmental orientation. However, taking into account the final stage of implementation of the EU, being the practical implementation of measures addressed to Roma, there is a problem with different systems of values. Objectives of the European Union are based primarily on the development and pursuit of growth. Roma culture-shaped by the need for survival – is associated with a value system which is based on the duration, permanence and strong intracommunity ties. Assessing with this point of view pro-growth orientation of Roma policy, we should adopt other criteria than those resulting from the Europe 2020 strategy. However, even the Human Development Index is not possible to assess fully appropriate to the system of Roma culture. Therefore the most appropriate are the EU's pro-growth policy orientation evaluation criteria. The basis for this assessment are the assumptions set out in the EU Framework and the annual European Commission communication summarizing the progress made by Member States. On this basis, it can be stated that the EU Roma policy is focused on economic growth and social development.
Opis
Słowa kluczowe
Romowie , spójność , Unia Europejska , wzrost , rozwój , Roma , cohesion , European Union , growth , development
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 290–301