Transterritorial administrative acts in Slovak administrative – law science

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Seman, Tibor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The author deals with the concept and effect of transterritorial acts of public administration authorities, he interprets the term transteritorial administrative act, he examines its effects with an extraterritorial character and subsequently he deals with the conditions of the decision of the administrative court about enforceability of transterritorial administrative acts in administrative judiciary. The findings from the research are reflected in the positive and negative aspects of the transterritorial administrative acts with effects in the Slovak Republic and he offers relevant de lege ferenda matter.
Autor zajmuje się pojęciem i skutkiem transterytorialnych aktów organów administracji publicznej, interpretuje pojęcie transterytorialnego aktu administracyjnego, bada jego skutki o charakterze eksterytorialnym, a następnie zajmuje się warunkami decyzji sądu administracyjnego o wykonalności transterytorialnej akty administracyjne w sądownictwie administracyjnym. Ustalenia z badań znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych i negatywnych aspektach ponadregionalnych aktów administracyjnych ze skutkiem w Republice Słowackiej i dostarczają istotnej kwestii de lege ferenda.
Opis
Słowa kluczowe
administrative act , enforceability of the decision , transterritoriality , extraterritorially effects , administrative judiciary , administarcja publiczna , transterytorialne akty , sądownictwo administracyjne , Republika Słowacka
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 163–175