Confidence as a determinant of establishing and developing innovative integration connections in agribusiness

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Trust is the main product of the norms of social co-operation anchored in the national and group culture that make up social capital. The main objective of the study is to show the importance of trust in initiating and developing innovative integration ties, such as cluster structures. It plays a special role in creating the expansion of integration links - the participants of the integrated system give the trust to each other, with an indication of the leader of the cluster. Confidence creates opportunities to reduce transaction costs that are extremely important in the functioning of mechanisms, where, on the one hand, any particularizes, and on the other, too much regulation and procedures can disrupt both the cluster’s own way of functioning and influence the dominance of corporate and bureaucratic culture. The study presents the results of own research carried out among entrepreneurs-participants of cluster structures operating in the agribusiness of the Podkarpackie Province. They show that the level of trust, being a key factor of social capital, is the basis for building every structure of network cooperation. It was also proved that properly functioning, as well as forming integration structures occurring in the economy, are one of the essential conditions for its dynamic expansion.
Zaufanie jest głównym wytworem norm społecznego współdziałania, zakotwiczonych w kulturze narodowej i grupowej, które składają się na kapitał społeczny. Głównym celem opracowania jest próba wskazania znaczenia zaufania w zainicjowaniu i rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Pełni ono szczególną rolę w kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych – zaufaniem obdarzają siebie nawzajem uczestnicy układu zintegrowanego, ze wskazaniem na lidera klastra. Zaufanie stwarza możliwości ograniczania kosztów transakcyjnych, które są niezmiernie istotne w funkcjonowaniu mechanizmów, gdzie z jednej strony wszelkie partykularyzmy, a z drugiej nadmiar regulacji i procedur mogą zaburzyć zarówno sam sposób funkcjonowania klastra, jak i wpłynąć na dominację kultury korporacyjno-biurokratycznej. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców – uczestników struktur klastrowych funkcjonujących w agrobiznesie województwa podkarpackiego. Wynika z nich, że poziom zaufania, stanowiąc kluczowy czynnik kapitału społecznego, jest podstawą budowania każdej struktury sieciowej kooperacji. Dowiedziono również, że prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce, są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.
Opis
Słowa kluczowe
confidence , integration processes , cluster structures , agribusiness , zaufanie , procesy integracyjne , struktury klastrowe , agrobiznes
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 155–163