Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kuder, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie dodatni wzrost gospodarczy kojarzony jest z pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego (przykładem może być nadmierna emisja CO2), a dodatkowo przyczynia się on do gwałtownego wyczerpywania się nieodnawialnych zasobów energii. Możliwe jest oczywiście odnoszenie jakości środowiska naturalnego, realizowane poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i poprzez ochronę zasobów przyrodniczych, dotyczy to jednak krajów rozwiniętych. Przedmiotem artykułu jest analiza tych nowoczesnych teorii wzrostu gospodarczego, w których możliwe jest uwzględnienie problemu ochrony środowiska. Opracowanie przedstawia próbę włączenia paradygmatu zrównoważonego rozwoju do modelu wzrostu gospodarczego, a dokładniej celem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób endogeniczne innowacje i zmiana warunków technologicznych godzą cele zrównoważonego wzrostu gospodarczego z ograniczeniami w dostępności zasobów naturalnych lub potrzebą ochrony środowiska naturalnego? Pierwsza część pracy skupia się na pojęciu wzrostu gospodarczego, jego determinantach oraz na klasyfikacji modeli wzrostu. Druga część opracowania ma na celu wprowadzenie problemu ograniczonych zasobów naturalnych do modelu AK, a następnie w trzeciej części – do modelu wzrostu opartego na schumpeteriańskiej teorii wzrostu gospodarczego. Przeprowadzona analiza dowodzi, że model AK nie wyjaśnia dodatniego długookresowego wzrostu w sytuacji, kiedy produkcja opiera się na ograniczonych zasobach, natomiast w schumpeteriańskim modelu wzrostu gospodarczego zrównoważony wzrost może występować w gospodarce o endogenicznych innowacjach. Artykuł ma charakter teoretyczny.
Recently, positive economic growth is associated with the deterioration of the environment (an example might be excessive CO2 emissions), and additionally contributes to the rapid depletion of non-renewable energy resources. It is possible to relate the quality of the environment, implemented by limiting the harmful effects of production and consumption on the environment and through the protection of natural resource, however, this applies to developed countries. The article is an analysis of the modern theory of economic growth, in which it is possible to address the issue of environmental protection. The paper presents an attempt to integrate the paradigm of sustainable development model of economic growth, and the research purpose is to find an answer to the question of how endogenous innovation and technological change in the terms reconcile the objectives of sustainable economic growth with limitations in the availability of natural resources or the need to protect the environment? The first part of the work is focused on the concept of economic growth, its determinants and classification of growth models. The second part of the paper is to introduce the problem of limited resources for model AK, then the same has been applied in the growth model based on the theory of schupeterian economic growth in the third part of the article. The analysis shows that the AK model does not explain the positive long-term growth at a time when production is based on limited resources, while in schumpeterian growth model the sustainable growth can occur in an economy with endogenous innovation. The nature of the paper is theoretical.
Opis
Słowa kluczowe
wzrost gospodarczy , zrównoważony rozwój , economic growth , sustainable development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 27–39