Identyfikacja warunków koniecznych do dzielenia się wiedzą w organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Krok, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu literatury w celu identyfikacji czynników, które mogą decydować o skłonności pracowników i ich zaangażowaniu w dzielenie się wiedzą ze współpracownikami. Pod uwagę brano zarówno pobudki wynikające z cech osobowościowych pracownika, bodźce zależne od organizacji, jak i cechy samej wiedzy, które mogą przesądzać o poziomie gotowości pracownika do dzielenia się nią. Następnie, wykorzystując analizę warunków koniecznych (NCA), ustalono, czy w grupie potencjalnych determinantów chęci do wymiany wiedzy są elementy niezbędne do występowania wysokiego i bardzo wysokiego poziomu skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą. W 14 (na badanych 32) przypadkach wyniki analizy wskazały na istnienie efektu warunku koniecznego, jednak biorąc pod uwagę przyjętą skalę oceny wielkości, jest to efekt raczej mały, a w jednym przypadku średni. Co jednak istotne, wszystkie czynniki o wartości efektu warunku koniecznego >= 0,188 znalazły się w grupie czynników wskazanych przez inne metody jako te o dużym wpływie na poziom skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą. Do czynników takich zaliczyć można naturalną gotowość pracownika do przekazywania swojej wiedzy, otwartość na nowe doświadczenia, optymizm pracownika oraz jego przekonanie o posiadaniu wiedzy o dużej wartości. Badanie pozwoliło jednocześnie na prezentację zastosowania metody warunków koniecznych do analizy zagadnienia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, jakim w niniejszym artykule było poszukiwanie czynników niezbędnych do występowania wysokiego poziomu skłonność pracowników do dzielenia się wiedzą.
The article reviews the literature in order to identify the factors that may determine the willingness of employees and their involvement in sharing knowledge with colleagues. The motives resulting from the employee’s personality traits, organization-dependent stimuli as well as the characteristics of the knowledge itself, which may determine the level of the employee’s readiness to share it, were taken into account. Then, using the necessary conditions analysis (NCA), it was determined whether the group of potential determinants of the willingness to exchange knowledge included elements necessary for the occurrence of a high and very high level of employees’ willingness to share knowledge. In 14 cases (out of the 32 examined) the results of the analysis indicated the existence of the condition effect, but taking into account the adopted size assessment scale, this effect was rather small, and in one case it was medium. However, it is important that all factors with the value of the effect of the necessary condition >= 0.188 were included in the group of factors indicated by other methods as those with a large impact on the level of employees’ willingness to share knowledge. Such factors include the employee’s natural readiness to transfer their knowledge, openness to new experiences, employees’ optimism and their belief that they have knowledge of great value. At the same time, the study allowed for the presentation of the application of the necessary conditions’ method to analyse issues in the area of human resources management, which in this article was the search for factors necessary for the occurrence of a high level of employees’ willingness to share knowledge.
Opis
Słowa kluczowe
dzielenie się wiedzą , determinanty dzielenia się wiedzą , analiza warunków koniecznych (NCA) , czynniki niezbędne do zaangażowania w wymianę wiedzy , knowledge sharing , determinants of knowledge sharing , Necessary Condition Analysis (NCA) , factors necessary to engage in knowledge exchange
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 76(4)/2023, s. 147-162