Czynniki determinujące jakość administracji publicznej w nauce administracji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bentkowski, Sebastian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zróżnicowany obszar funkcjonowania administracji determinuje jednocześnie jej kształt, gdyż wskutek oddziaływania szeregu czynników modyfikowane są cele i zadania administracji, cele polityczne, formy i metody działania, struktury organizacyjne, zasięg regulacji prawnej oraz etyka urzędnicza. W związku z tym, że do podstawowych funkcji administracji publicznej zalicza się zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, szczególnego znaczenia nabiera problematyka osiągnięcia odpowiedniej jakości działań administracji publicznej zarówno w jej sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Aby określić zasady i metody pozyskiwania takiej jakości, niezbędna jest analiza i klasyfikacja czynników wpływających na kształt i funkcjonowanie administracji.
The diversified area of the administration’s functioning determines its shape at the same time, because due to the influence of a number of factors, the objectives and tasks of the administration are modified, political goals, forms and methods of operation, organizational structures, legal regulation scope and clerical ethics. The basic functions of public administration include satisfying the collective and individual needs of citizens. The issue of achieving appropriate quality of public administration activities both in its external and internal sphere is of particular importance. It is necessary to analyze and classify factors affecting the shape and functioning of the administration to determine the principles and methods for obtaining the quality of public administration.
Opis
Słowa kluczowe
jakość , administracja , nauka , czynniki , quality , administration , science , factors
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 167–176