The changing role of protocol in the 21st century’s diplomacy and international relations

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Hossó, Nikoletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Protocol has long been considered to be the set of international courtesy rules primarily rooted from the French and Spanish royal courts of the 16–18th century. It has recently become a means of subconscious persuasion not only in diplomacy but also in the business and social world. These long-established rules facilitate not only the official representatives of nations but also for their people their co-existence in peace and harmony. It creates space, and sets the framework where offline and online interactions may take place. One of the most significant instruments that makes complex and delicate mechanisms of foreign policy work successfully. The year of 2020 brought many changes we all must face and react to. Protocol itself and protocol professionals are not exempt. Meetings, delegation programs, conferences and all official and social engagements have become unconventional to the end. The rise of online and hybrid events demands the skill of adaptability both in international relations and in protocol. The present article aims to briefly examine protocol by definitions and to show its complexity from a scientific perspective. Protocol as applied interdisciplinary science: an innovative approach initiated by a professional expert having elaborate practical experience in the field.
Protokół od dawna uważany jest za zbiór międzynarodowych reguł kurtuazyjnych wywodzących się z francuskich i hiszpańskich dworów królewskich XVI–XVIII w. W ostatnim czasie stał się narzędziem podświadomej perswazji nie tylko w dyplomacji, ale także w biznesie i świecie społecznym. Te od dawna ustalone zasady ułatwiają nie tylko oficjalnym przedstawicielom narodów, ale także ich ludowi współistnienie w pokoju i harmonii. Tworzy przestrzeń i wyznacza ramy, w których mogą zachodzić interakcje offline i online. Stanowi jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki którym z powodzeniem funkcjonuje złożony i delikatny mechanizm polityki zagranicznej. Rok 2020 przyniósł wiele zmian, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć i na które musimy zareagować. Sam protokół i specjaliści od protokołu nie są z nich wyłączeni. Programy delegacji, konferencje i wszelkie oficjalne i towarzyskie spotkania stały się niekonwencjonalne. Rozwój wydarzeń online i hybrydowych wymaga umiejętności adaptacji zarówno w stosunkach międzynarodowych, jak i protokołach. Niniejszy artykuł ma na celu krótkie zbadanie protokołu według definicji i ukazanie jego złożoności z naukowego punktu widzenia. Protokół jako interdyscyplinarna nauka stosowana: innowacyjne podejście zapoczątkowane przez profesjonalnego eksperta posiadającego praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie.
Opis
Słowa kluczowe
protocol , diplomacy , etiquette , social manners , adaptability , international relations , online and hybrid events , protokół , dyplomacja , etykieta , obyczaje społeczne , zdolność adaptacji , stosunki międzynarodowe , wydarzenia online i hybrydowe
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(18)/2021, s. 114–131