Koncepcja długoterminowej trwałości działań w przestrzeni kosmicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kuźniar, Dagmara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Możliwość użytkowania przestrzeni kosmicznej niesie ze sobą wymierne korzyści dla państw i ludzkości. Jednocześnie prowadzona przez wiele lat działalność w tym obszarze spowodowała zaśmiecenie kosmosu. Zagraża ono bezpieczeństwu misji kosmicznych, a w dalszej perspektywie grozi nawet utratą możliwości jego penetracji. Te dwa fakty wpłynęły na ukształtowanie się koncepcji długoterminowej trwałości działań w przestrzeni kosmicznej. Zgodnie z nią kosmos powinien być stabilnym operacyjnie środowiskiem otwartym na badania i eksploatację tak przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Artykuł zawiera analizę przyjętych w 2019 r. Wytycznych w sprawie długoterminowej trwałości działań w przestrzeni kosmicznej, starając się przedstawić istotę koncepcji przez pryzmat środków, których podjęcie jest konieczne dla jej realizacji.
The possibility of using outer space brings measurable benefits to countries and humanity. At the same time, activities conducted in this area for many years caused littering. It threatens the security of space missions, and in the long run threatens to even lose the possibility of space penetration. These two facts influenced the formation of the concept of long-term sustainability of space activities. According to it, the cosmos should be an operationally stable environment, open to research and exploitation by both present and future generations. The article analyzes the Guidelines on Long-Term Sustainability of Space Activities adopted in 2019, trying to present the essence of the concept through the prism of the measures that are necessary to implement it.
Opis
Słowa kluczowe
długoterminowa trwałość działań w przestrzeni kosmicznej , bezpieczeństwo operacji kosmicznych , śmieci kosmiczne , przestrzeń kosmiczna , long-term sustainability of outer space activities , safety of space operations , space debris , outer space
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 153–161