Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością

dc.contributor.authorPawlak, Justyna
dc.date.accessioned2017-09-15T10:56:09Z
dc.date.available2017-09-15T10:56:09Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractIntensywny rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawia, że budowanie kapitału ludzkiego stało się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednym z wyzwań, z którymi w tym zakresie muszą mierzyć się współcześnie managerowie są zmiany demograficzne, które przestają być jedynie zapowiadanym, odległym problemem, a zaczynają dotykać konkretnych przedsiębiorstw. Wiążą się one z jednej strony z procesem starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie, ze starzeniem się siły roboczej, a z drugiej z migracjami ludności. Struktura demograficzna zatrudnionych zaczyna się bardziej różnicować, w coraz większym stopniu potrzebne jest także poszukiwania nowych źródeł zasobów ludzkich. Niniejszy artykuł podejmuje problem zarządzania różnorodnością, które jest jednym ze sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją oraz psychospołecznych czynników determinującym skuteczność wykorzystania go w budowaniu kapitału ludzkiego. Mimo licznych zalet, implementacja diversity management napotkać może wiele problemów, nie tylko prawnych czy organizacyjnych, ale i psychospołecznych. Należą do nich stereotypy i uprzedzenia, w tym etnocentryzm, obawa przed zmianą, porównywanie się i napięcia wynikające z udogodnień stosowanych wobec niektórych grup, niezrozumienie korzyści, jakie dla wszystkich pracowników może nieść adekwatne zarządzanie różnorodnością oraz nieporozumienia wynikające z niewrażonych wprost oczekiwań stanowiących element kontraktu psychologicznego. Dlatego wdrażanie strategii zarządzania różnorodnością wymaga od managera wysokiej motywacji, umiejętności wyczuwania nadchodzących zmian, elastyczności, ale przede wszystkim trafnego doboru pracowników i umiejętności wspierania ich różnorodności, w taki sposób by najpełniej wykorzystać ich zasoby, dbając jednocześnie o dobrą współpracę pomiędzy nimi.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractIntensive development of knowledge-based economy is making human capital building an important element in creating competitive advantage in enterprises. One of the challenges faced by the modern manager is demographic change, which is increasingly starting to affect specific companies rather than being just announced as a general problem. It is associated, on the one hand, with population aging, and consequently with an aging workforce, while on the other hand with migrations. The demographic structure of the workforce is becoming more diverse, which increases the need for searching new sources of human resources. This article takes up the problem of managing diversity, which is one of the ways of coping with the situation, and psychosocial factors in determining the effectiveness of its use in building human capital. Despite a number of advantages, implementation of diversity management may encounter a number of problems, not just legal or organizational, but also psychosocial. These include stereotypes and prejudices, including ethnocentrism, fear of change, comparisons and tension arising from facilities applied to addressing certain groups, lack of understanding of the benefits of adequate diversity management for all employees and misunderstandings resulting from unexpressed expectations which are part of the psychological contract. Therefore, implementation of strategies for managing diversity requires the manager to manifest high motivation, ability to sense impending changes, flexibility, but above all, accurate selection of staff and skills to support their diversity, in such a way as to make best use of their resources while ensuring good cooperation between them.pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 62–72pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2017.3.5
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie różnorodnościąpl_PL.UTF-8
dc.subjectkontrakt psychologicznypl_PL.UTF-8
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL.UTF-8
dc.subjectstarzenie się zasobów ludzkichpl_PL.UTF-8
dc.subjectdiversity managementpl_PL.UTF-8
dc.subjectpsychological contractpl_PL.UTF-8
dc.subjecthuman capitalpl_PL.UTF-8
dc.subjectageing labor forcespl_PL.UTF-8
dc.titlePsychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnościąpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
5 pawlak-psychospołeczne czynniki.pdf
Rozmiar:
432.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: