Ugoda administracyjna jako konsensualna prawna forma działania administracji publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bieś-Srokosz, Paulina
Błasiak, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ugoda administracyjna jest prawną formą administracji publicznej, która określana jest bardzo często jako forma konsensualna. W doktrynie nie jest ona częstym przedmiotem analiz, ponieważ ze względu na swój zróżnicowany charakter prawny wzbudza wiele wątpliwości co do jej prawidłowej klasyfikacji. Autorzy artykułu podjęli się próby scharakteryzowania ugody administracyjnej w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego, jak również w odniesieniu do reprezentowanych stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego.
An administrative settlement is a legal form of public administration, which is often referred to as a consensual form. In doctrine, it is not a frequent subject of analysis because, due to its diverse legal nature, it raises many doubts as to its correct classification. The authors of the article have attempted to characterize the administrative settlement in the light of the provisions of the Code of Administrative Procedure and the Civil Code, as well as with regard to representatives of administrative law doctrines represented.
Opis
Słowa kluczowe
ugoda administracyjna , ugoda , hybrydowy charakter prawny , prawne formy działania , administrative settlement , settlement , hybrid legal character , legal forms of action
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 177–188