Skrzyńscy jako właściciele majętności dworskiej w Strzyżowie pod koniec XVIII wieku i w XIX stuleciu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Lorens, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Majętność strzyżowska złożona z miasta Strzyżów z Przedmieściem i okolicznymi wsiami w 1787 r. stała się własnością rodu Skrzyńskich herbu Zaremba. Okoliczności objęcia przez nich władztwa nad tym obszarem nie były przedmiotem dociekań naukowych i w literaturze przedmiotu istnieje w tym względzie dużo błędów i nieścisłości. Celem artykułu jest przybliżenie okoliczności przejęcia dóbr strzyżowskich z rąk księcia Józefa Radziwiłła oraz szczegóły ich dziedziczenia w XIX w. przez trzech kolejnych przedstawicieli linii rodowej założonej przez starostę dołżańskiego Ignacego Skrzyńskiego. Źródłami informacji są akta sądowe zgromadzone w Tabuli Krajowej we Lwowie i Sądzie Szlacheckim w Tarnowie przechowywane w archiwach lwowskim i krakowskim.
The Strzyżów estate, comprising the town of Strzyżów and the surrounding area along with the nearby villages, in 1787 was acquired by the Sk rzyński family, bearers of Zaremba coat of arms. The circumstances leading to their assumption of authority over the area have not yet been investigated by researchers, and there are many errors and inaccuracies in the literature related to this subject. The article aims to describe the situation leading to the acquisition of the Strzyżów estate from Duke Józef Radziwiłł, and to explain the details of the ownership inheritance in the 19th century by three successive representatives of the family line established by Ignacy Skrzyński, the starost of Dołhe. The sources of information include court records collected in „Tabula Krajowa” files in Lviv, and in Forum Nobilium in Tarnów, and deposited in the archives in Lviv and Kraków.
Opis
Słowa kluczowe
Strzyżów , Skrzyński , Radziwiłł , dobra strzyżowskie , majątek dworski , Strzyżów estate , manorial property
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(26)/2023, s. 5-25