Administracja w dobie pandemii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Kędzierski, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nagły i dynamiczny rozwój pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. wpłyną negatywnie na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce. Związana z nim była konieczność podjęcia odpowiednich działań, rozwiązań i procedur, których głównym celem było przeciwdziałanie zakażeniom. Jedną z form miała stać się praca zdalna, która miała uchronić urzędników i petentów przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku z zaistniałą sytuacją większość urzędów administracji publicznej w Polsce zmieniła system prac i kontaktów z petentami. Wiele jednostek organizacyjnych zamknęło swoje stacjonarne oddziały i przeniosło ich funkcjonowanie do sfery wirtualnej, co wpływało bezpośrednio na zwiększone zainteresowanie obywateli e-usługami. W efekcie skutkowało to ograniczonym dostęp do budynków administracji publicznej oraz koniecznością składania przez petentów do skrzynek podawczych dokumentacji niezbędnej do załatwienia spraw urzędowych. Kontakt z urzędem odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, platformy ePUAP oraz poczty tradycyjnej. W tekście autor w sposób syntetyczny przedstawia oraz analizuje sytuację, jaka miała miejsce w sferze działalności administracji w czasie trwania pandemii, wskazuje akty normatywne i procedury, które miały wpływ na działanie tych podmiotów.
The sudden and dynamic development of the COVID-19 pandemic in March 2020 had a negative impact on the functioning of public administration in Poland. It was associated with the need to take appropriate actions, solutions and procedures whose main goal was to prevent infections. One of the forms was to work remotely, which was to protect officials and applicants from the spread of the SARS-CoV-2 virus. Due to this situation, most public administration offices in Poland changed the system of work and contacts with applicants. Many organizational units closed their stationary branches and transferred their functioning to the virtual sphere, which directly resulted in an increased interest of citizens in e-services. As a result, it resulted in limited access to public administration buildings and the need for applicants to submit documentation necessary to settle official matters to inboxes. Contact with the office took place via e-mail, telephone, ePUAP platform and traditional mail. In the text, the Author synthetically presents and analyzes the situations that took place in the sphere of administration activities during the pandemic, indicates the normative acts and procedures that had an impact on the operation of these entities.
Opis
Słowa kluczowe
administracja , pandemia , praca zdalna , COVID-19 , administration , pandemic , remote work
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 131-139