Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki i położne – stan prawny w Polsce i ogólny przegląd sytuacji na świecie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Bartosiewicz, Anna
Binkowska-Bury, Monika
Januszewicz, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecnie obowiązującego stanu prawnego w Polsce dotyczącego rozszerzenia uprawnień pielęgniarek i położnych o możliwość wypisywania recept. Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty od 1 stycznia 2016 roku na podstawie uchwalonego projektu ustawy, wniesionego przez rząd. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę doświadczeń innych krajów. Funkcjonowanie systemu wypisywania recept przez pielęgniarki zostało omówione na przykładzie 10 państw: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Botswany, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Republiki Południowej Afryki. Pozytywne doświadczenia innych państw w przedmiotowej kwestii mogą służyć jako przykład utworzenia i doskonalenia rozwiązań w Polsce.
The aim of this paper is to demonstrate a current legal status in Poland in reference to expanding the scope of practice of nurses and midwives to writing prescriptions. According to the new regulations, nurses and midwives will be able to write prescriptions from 1 January 2016 on the basis of a bill motioned by the government. Additionally, there was included a brief characteristic of experience of other countries in that matter. The functioning of the system of writing prescriptions by nurses has been discussed based on example of 10 countries: Ireland, Great Britain, the Netherlands, Sweden, The United States, Botswana, Australia, New Zealand, Canada and Republic of South Africa. Positive experience of other countries in this subject may serve as an example for creating and developing such solutions in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
recepty , leki , ustawa , pielęgniarki , położne , prescriptions , medicines , act , nurses , midwives
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 290-305