Constitutional reflections on the distribution of competences regarding Spanish civil legislation

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Pérez-Beltrán, Helena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
On the occasion of the fortieth anniversary of the approval and entry into force of a large part of the Statutes of Autonomy, the basic rules of the Autonomous Communities and Autonomous Cities in which the political power of the Spanish State is territorially distributed, this work shows the heterogeneous process of development of civil law in these territorial entities. It also analyses the problem of the future of Spanish civil law from the point of view of its territorial structure. Finally, this work proposes a constitutional solution that could be a starting point to mitigate the difficulties presented by the current scenario.
Z okazji czterdziestej rocznicy zatwierdzenia i wejścia w życie znacznej części statutów autonomicznych, podstawowych przepisów wspólnot autonomicznych i miast autonomicznych, w których kompetencje Państwa Hiszpańskiego zostały przekazane jednostkom podziału terytorialnego, przedstawiono niejednorodny proces rozwoju prawa cywilnego w wymienionych jednostkach. Przeanalizowano również problem przyszłości hiszpańskiego prawa cywilnego z punktu widzenia struktury terytorialnej. Wreszcie opracowanie to przedstawia propozycję rozwiązania konstytucyjnego, które mogłoby stanowić punkt wyjścia do ograniczenia trudności wynikających z obecnego stanu rzeczy.
Opis
Słowa kluczowe
Constitution , Constitutional Court , competence , private law , Konstytucja , Sąd Konstytucyjny , kompetencje , prawo prywatne
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 318-327