Prawo właściwe dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Olejnik, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę ustalania prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej w ogólności. Po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej w stosunkowo krótkim okresie obowiązywały na jej terytorium różne akty prawne regulujące tę materię. Autor przedstawia aktualną procedurę ustalania prawa właściwego dla umów o przeniesienie praw niematerialnych i kontraktów licencyjnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zaprezentowano kolejność działań przy ustalaniu prawa właściwego – począwszy od swobody wyboru prawa, przez sztywne reguły kolizyjne i koncepcję świadczenia charakterystycznego, aż po klauzule korekcyjne. Jednocześnie w tekście dokonano ogólnego porównania obecnie obowiązujących regulacji z przepisami konwencji rzymskiej z 1980 r., która była podstawą dzisiejszych unijnych rozwiązań. Autor szczególny nacisk położył na umowy o korzystanie z praw własności intelektualnej, dla których ustalenie właściwego prawa przysparza znacznie więcej problemów praktycznych.
This article deals with the issue of determining the law applicable to contracts in the field of intellectual property law in general. After Poland joined the European Union, in a relatively short period of time, various legal acts regulating the above-mentioned matter were in force. The author presents the current procedure for determining the law applicable to contracts for the transfer of intangible rights and license contracts on the basis of the Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Author presents the sequence of actions in determining the applicable law – from the freedom to choose the law, through set decisive rules and the concept of characteristic performance, to correction clauses. At the same time, the text compares the current regulations with the provisions of the Rome Convention of 1980, which was the basis of today’s EU legal solutions. The author put particular emphasis on agreements for the use of intellectual property rights, for which the determination of the applicable law brings about more practical problems.
Opis
Słowa kluczowe
prawo własności intelektualnej , umowy o przeniesienie prawa , umowy licencyjne , prywatne prawo międzynarodowe , prawo kolizyjne , intellectual property law , transfer agreements , license agreements , international private law , conflict of law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 306–319