Rozhodujúce právo podľa prepracovaného znenia nariadenia o insolvenčnom konaní

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor w artykule analizuje wybrane zagadnienia związane z obowiązującym prawem na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) w zakresie praw rzeczowych stron trzecich, potrącenia, zastrzeżenia prawa własności, umów dotyczących nieruchomości, systemów płatności i rynków finansowych, umów o pracę, praw podlegających rejestracji, praw przemysłowych, szkodliwych działań oraz skutków postępowania upadłościowego w toczących się postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Autor odnosi się do powiązanych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i problemów, które pojawiły się w praktyce stosowania. Celem artykułu jest analiza kwestii prawa właściwego w ramach przekształcenia rozporządzenia dotyczącego postępowania upadłościowego dotyczącego transgranicznych postępowań upadłościowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
The author in the article entitled “Applicable law under the recast of regulation on insolvency proceedings” analyses selected issues relating to the applicable law under the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast) in the field of third parties´ rights in rem, set-off, reservation of title, contracts relating to immoveable property, payment systems and financial markets, contracts of employment, rights which are subject of registration, industrial rights, detrimental acts and effects of insolvency proceedings on pending lawsuits or arbitral proceedings. The author also refers to the related decisions of Court of Justice of the European Union and problems which occurred in the application practice. The aim of the article is to analyse the issue of applicable law under the recast of the regulation of insolvency proceedings relating to cross-border insolvency proceedings in member states of the European Union.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie upadłościowe , rozporządzenie , transgraniczny , Unia Europejska , insolvency proceedings , regulation , cross-border , European Union
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 128–139