Uwagi co do zgody pacjenta na zabieg medyczny jako formy ochrony autonomii jednostki oraz warunków legalności zabiegu leczniczego w rozumieniu art. 192 k.k. przy zastosowaniu telemedycyny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Marcinkowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono warunki legalności zabiegu leczniczego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów formalnych związanych z uzyskaniem zgody pacjenta. Dokonano także analizy aktów prawnych, na podstawie których chroniona jest wola pacjenta, powołując się na konwencje międzynarodowe i Konstytucję RP. W dalszej części rozważono odpowiedzialność karną lekarza za popełnienie przestępstwa z art. 192 k.k., w szczególności to, czy przestępstwa tego może dopuścić się tylko osoba uprawniona na podstawie ustawy do przeprowadzenia tego zabiegu, czy też podmiotem tego przestępstwa może być każdy (przestępstwo powszechne), gdy ochrona praw pacjenta dotyczy leczenia na odległość przy użyciu technologii informatycznych.
In the following article, all conditions being necessary to make a medical treatment legal – with special regard to formal requirements associated with obtaining patient's consent – have been discussed. Ananalysis of the legal acts, on the basis of which patient's will is protected, Has also been done. International conventions as well as the Constitution of Poland itself have been taken into consideration in the Niven process. Doctor's liability for committing a crime mentioned in the penal code, article 192 has been discussed within the further part of this paper. Special attention has been paid to the question whether the subject of that crime may be either someone who treats or anyone someone who, in the eyes of the law, has the right to treat or any one (common crime) and to the using information technology to provide patient's will in health care from a distance.
Opis
Słowa kluczowe
zabieg leczniczy , pacjent , lekarz , zgoda , przestępstwo , telemedycyna , medical treatment , patient , doctor , consent , crime , telemedicine
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 60–82