Nauczyciel ważnym podmiotem współczesnej edukacji szkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Cudak, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesna edukacja szkolna jest krytykowana za jej mierne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Konieczna jest zmiana ról społecznych i edukacyjnych nauczyciela, szczególnie dotyczy to jego podmiotowości. Nauczyciel w procesie dydaktyczno-wychowawczym winien być inicjatorem pozytywnego współdziałania z rodzicami i innymi ośrodkami wychowania równoległego. Musi podejmować decyzje pedagogiczne w sposób twórczy, odpowiedzialny, kierując się dobrem wychowawczym i rozwojowym uczniów. Podmiotowość nauczyciela wiąże się również z wysokim autorytetem wśród rodziców, uczniów i całego społeczeństwa.
Modern school education is being criticized for its average didactical and educational achievements. A change in social and educational role of teacher is necessary and it is especially connected with subjectivity. A teacher in didactical and upbringing process should be an initiator of positive cooperation with parents and other educational institutions. He needs to make pedagogical decisions in creative and responsible way, following the upbringing and development weal of students. Subjectivity of a teacher is also connected with his authority among parents, students and whole society.
Opis
Słowa kluczowe
podmiotowość , twórczość , innowacyjność , postawa nauczyciela , role społeczne , edukacja , wychowanie , opieka , diagnoza , subjectivity , creativity , innovation , teacher’s attitude , social roles , education , upbringing , care , diagnosis
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 257–264