Etyka dziennikarzy w opinii studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Czopek, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dziennikarstwo jako forma służby publicznej wymaga od wykonujących tę profesję osób kierowania się pewnymi szczególnymi zasadami etyki zawodowej. To od niej zależy jakość przekazów dziennikarskich, a tym samym także sposób, w jaki odbiorcy tych przekazów poznają rzeczywistość. Celem zaprezentowanych w artykule badań było poznanie opinii studentów dziennikarstwa na temat tego, jak postrzegają oni dziennikarzy pod kątem stosowanych przez nich zasad etycznych w ich pracy nad materiałami informacyjnymi. Badaniami objęto studentów wszystkich roczników dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki badań pokazują, że ocena ta jest stosunkowo krytyczna – badani postrzegają dziennikarzy jako okazjonalnie łamiących pewne standardy i kierujących się na równi interesem społecznym, jak i pragmatycznie postrzeganym rozwojem własnej kariery.
Journalism, as a form of public service, requires for the journalists to be guided by specific rules of professional ethics. The quality of journalistic messages depends on it, and thus also the way in which the recipients of these messages learn about reality. The aim of the research presented in the article was to find out the opinions of journalism students on how they perceive journalists in terms of the ethical principles they apply in their work. The research covered students of journalism and social communication at the University of Rzeszów. The results of the research shows that this assessment is relatively critical – journalists are perceived as occasionally breaking certain standards and guided by both the social interest and the pragmatical development of their own careers.
Opis
Słowa kluczowe
etyka dziennikarska , badania , wartości dziennikarskie , journalistic ethics , research , journalistic values
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 96–107