Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Małecka-Łyszczek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współdziałanie na poziomie struktur samorządowych przybierać może postać: 1) współdziałania wewnętrznego, tj. przebiegającego w odniesieniu do struktur samej administracji, i 2) współdziałania zewnętrznego, tj. łączącego potencjał administracji z podmiotami niepublicznymi. Niniejszy artykuł dotyczy współpracy struktur administracji samorządowej, zaś szczególną uwagę skoncentrowano na następujących problemach szczegółowych: 1) współdziałanie jako warunek sine qua non urzeczywistniania koncepcji współzarządzania; 2) współdziałanie jako element mający wpływ na skuteczność działania administracji; 3) współdziałanie jako element wymagający należytej komunikacji.
Cooperation at the level of local government structures can take the form of: 1) internal interaction, i.e. in relation to the structures of the administration itself, and 2) external cooperation i.e. combining the potential of administration with non-public entities. This article will refer to the cooperation of local government administration structures, and particular attention will be focused on the following specific problems: 1) cooperation as a sine qua non condition for the implementation of the concept of governance; 2) cooperation as having an impact on the effectiveness of administration; 3) cooperation as requiring proper communication.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie , współzarządzanie , skuteczność administracji , komunikacja , cooperation , governance , administrative efficiency , communication
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 246–258