Preventive control of the constitutionality of laws from 1997 to 2020 – a comparative analysis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Hadała-Skóra, Anna
Piękoś, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The President of the Republic of Poland, by virtue of Article 122(3) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, has the exclusive competence to initiate preventive control of regulations before the Constitutional Tribunal aimed at examining their constitutionality. The essence of this action is to seek to check those regulations that raise doubts in the President's mind as to their compatibility with the Constitution. Legal regulations concerning the procedure for removing inconsistencies are set out both in the Constitution of the Republic of Poland and in the Regulations of the Sejm. This article will present an analysis of practice within the framework of the examined issue.
Prezydent RP na mocy art. 122 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. posiada wyłączną kompetencję do zainicjowania kontroli prewencyjnej przepisów ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, mającej na celu zbadanie ich konstytucyjności. Istotą tego działania jest dążenie do zbadania tych regulacji, które wzbudzają wątpliwości głowy państwa w zakresie ich zgodności z ustawą zasadniczą. Uregulowania prawne dotyczące procedury usunięcia niezgodności określone zostały zarówno w Konstytucji RP, jak i w Regulaminie Sejmu. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie analiza praktyki ustrojowej w ramach badanego zagadnienia.
Opis
Słowa kluczowe
Sejm and Senate , Speaker of the Sejm , Constitutional Court , non-compliance , rules of procedure of the Sejm , Sejm i Senat , marszałek Sejmu , Trybunał Konstytucyjny , niezgodność , regulamin Sejmu
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 122–133