Kilka lingwokulturologicznych uwag o walorach wybranych lubuskich zagród edukacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Węgorowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są uwagi dotyczące edukacji regionalnej, która odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego celu gospodarstwach agroturystycznych. Autorka refleksji, jako dialektolog-lingwokulturolog, zwraca w nich uwagę na zalety owego przedsięwzięcia, dzięki któremu jego uczestnicy – uczniowie, nauczyciele, studenci, wykładowcy, mieszkańcy miast – poznają walory lubuskiej wsi, lubuskiej fauny i flory, lubuskich kulinariów, różnych przedsięwzięć artystycznych i możliwości tkwiące w szeroko rozumianej ekologii oraz prozdrowotnym trybie życia. Będące przedmiotem szkicu zwerbalizowane oferty edukacyjnych warsztatów dokumentują potencjał lubuskiej wsi oraz inwencję osób, dla których prowadzenie takich jednostek stanowi sposób na życie i niezwykle istotną misję.
The paper comments on regional education which takes place in agrotourism farms especially prepared for this purpose. The author, as a dialectologist -linguistic-culturalist, draws attention to the advantages of this undertaking as a result of which its participants - students, teachers, and city dwellers - become acquainted with the values of Lubuskie’s countryside, its fauna and flora, cuisine, various artistic endeavours, and opportunities found in the widely understood ecology and a prohealthy lifestyle. The verbalised offers of educational workshops document the potential of the Lubuskie countryside and the inventiveness of its people, for whom running such units is a way of life and an extremely important mission.
Opis
Niniejszy szkic wpisuje się w cykl publikacji poświęconych lingwokulturologicznemu dziedzictwu ziemi lubuskiej – zob.: K. Węgorowska, „Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej”, „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2020, nr 6, s. 141–148; taż, „Kamienie Zielonej Góry i przestrzenie Zielonej Góry w edukacji uniwersyteckiej (z dydaktycznych doświadczeń lit(h)olingwistki)”, „Dydaktyka Polonistyczna” 2012, nr 7 (16), s. 253–265; taż, „Językowo-kulturolo-giczne prawdy o lubuskich miodach (na podstawie wybranych kulinarnych opracowań poświęconych regionalnym specjałom Ziemi Lubuskiej)” [w]: „Wartości językowe i kulturowe”, red. M. Kaczor, P. Kła-doczny, Zielona Góra 2022, s. 133–151. Autorka opracowania dziękuje Panu Dyrektorowi Jackowi Urbańskiemu oraz Pani Inspektor Justynie Gray z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze za zainteresowanie prowadzonymi przez nią lingwokulturologicznymi badaniami nad dziedzictwem ziemi lubuskiej.
Słowa kluczowe
edukacja , agroturystyka , edukacja agroturystyczna , etnoturystyka , wieś , werbalizacja , education , agrotourism , agrotourism education , ethnotourism , village , verbalization
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 102-115