Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Renkas, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnego problemu, jakim jest prawidłowa ocena kursu walutowego. Badania wykazują, że obecny kurs hrywny do USD w gospodarce Ukrainy jest zawyżony prawie trzykrotnie, co powoduje, że kapitał zagraniczny ma prawie trzykrotnie tańsze warunki do nabycia dóbr. Teoria wskaźnika produktywności pracy Q i opracowana na jej podstawie metoda szacowania kursu walutowego zapobiegają występowaniu takich nierówności i tworzą warunki dla bardziej godziwej wymiany międzynarodowej. Pokazano również zastosowanie wskaźnika Q przy analizie poziomu rozwoju poszczególnych państw, co z kolei umożliwia budowanie ich rankingów. Na Ukrainie wskaźnik produktywności pracy Q spada w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to, że z każdym rokiem na jedną hrywnę kosztów pracy przypada mniejsza ilość realnego PKB. Jest to bardzo niekorzystna tendencja, która wskazuje na potrzebę realizacji pilnych działań skierowanych na zmianę polityki gospodarczej kraju.
The aim of the paper is to present a method for the application of labour productivity index Q to solve an important question, such as the correct assessment of the exchange rate. Studies show that the current exchange rate of hryvnia to the USD in the economy of Ukraine is overstated – almost tripled, which means that foreign capital has almost three times cheaper conditions for the acquisition of goods. The theory of labour productivity index Q and a method for estimating the exchange rate based on that theory prevent the occurrence of such irregularities and create conditions for a more fair international trade. The article also presents the application of this indicator in the analysis of the levels of development of individual countries, which in turn allows to build their rankings. In Ukraine, the labor productivity index Q has been falling in the past few years. This means that every year 1 hryvnia labor cost accounts for less real GDP. This is a very negative trend, which indicates the need for implementation of urgent measures aimed at changing the country's economic policy.
Opis
Słowa kluczowe
produktywność pracy , kurs walutowy , parytet produktywności pracy , rozwój ekonomiczny Ukrainy , gospodarka Ukrainy , labour productivity , the exchange rate , parity of labour productivity , economic development of Ukraine , Ukraine’s economy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 308–316