Uprawa lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) na polskiej wsi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kiryluk, Aleksander
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) jest gatunkiem o szczególnych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym od starożytności do czasów obecnych. Celem pracy jest zaprezentowanie informacji na temat jego uprawy na polskiej wsi w ujęciu historycznym, a także pod kątem aktualnej potrzeby tworzenia z jego udziałem uwarunkowań przyrodniczo- społeczno ekonomicznych podstaw zrównoważonego rozwoju. Analiza dostępnych materiałów wskazuje, że największe powierzchnie uprawy lnu występowały w Polsce w wieku XIX i XX, gdy konkurował z bawełną jako surowiec do produkcji wyrobów tekstylnych. W okresie międzywojennym w Polsce przemysł włókienniczy do przerobu lnu był dobrze rozwinięty. Produkowano także duże ilości wysokowartościowego oleju lnianego. W latach 90-tych XX wieku produkcja lnu włóknistego zmalała na rzecz areału uprawy lnu oleistego. Obecnie należy podejmować działania dla odnowy uprawy tej cennej rośliny.
Flax (Linum usitatissimum L.) is a species of crop plants with special properties and great utility from antiquity to the present. The purpose of the work is to present its cultivation in the Polish countryside in historical terms, as well as in terms of the current need to create natural and socio-economic conditions for sustainable development with its participation. The analysis of available materials indicates that the largest areas of flax growing occurred in Poland in the 19th and 20th centuries, when it competed with cotton as a raw material for the production of textile products. In the interwar period in Poland, the textile industry for processing linen was well developed. Large quantities of high-quality linseed oil were also produced. In the 1990s, the production of flax decreased in favor of the oilseed crop area. Action should now be taken to renew the cultivation of this valuable plant.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , len zwyczajny , restytucja uprawy , tradycyjna technologia , sustainable development , common flax , cultivation restitution , traditional technology
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 67–75