Leon hr. Piniński o actio negatoria w prawie rzymskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Nancka, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Leon hr. Piniński był jednym z czołowych przedstawicieli lwowskiej szkoły prawa rzymskiego przełomu XIX i XX w. Ceniony nie tylko w świecie prawa, historii sztuki, ale i polityki, uchodził nie bez przyczyny za człowieka wszechstronnego. W rozprawie „Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego” zaprezentował własny sposób pojmowania własności, odmienny od przyjmowanych w doktrynie definicji. Konsekwencją sformułowanej przez Leona Pinińskiego definicji jest określenie zakresu zastosowania actio negatoria. Lwowianin w swej rozprawie wskazuje, w jakich sytuacjach, jego zdaniem, można korzystać ze skargi negatoryjnej, a w jakich ochrona własności przy jej zastosowaniu jest wykluczona. Te zapatrywania stanowiły podstawę dla sformułowania spostrzeżeń zawartych w niniejszym artykule.
Hrabia (Count) Leon Piniński was one of the most prominent representatives of the Lvov school of Roman law at the turn of the 19th and 20th century. Esteemed not only in the legal and political circles as well as among the history of art community, he was seen as an all-round man, and for good reason. In the dissertation “The notion of and limits to property right in Roman law”, he presented his own way of understanding of property, different from the definitions accepted in the doctrine. One consequence of the definition formulated by Leon Piniński is determination of the scope of application of actio negatoria. In his dissertation, the Lvovian points out in what cases he believed the negatory action could be applied, and when it cannot be used to protect property. His views expressed therein provided the basis for formulation of the observations presented in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Leon Piniński , actio negatoria , skarga negatoryjna , prawo rzymskie , negatory action , Roman law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 103–118