Partnerstwo publiczno-społeczne. Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy w latach 1963−2002

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Michalec, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Już pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. można było zauważyć w Polsce współpracę muzeów ze stowarzyszeniami, dziś nazwalibyśmy to modelowym partnerstwem publiczno-społecznym. Przykładem takiego partnerstwa jest współpraca pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Warszawy (TPW) a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, która rozpoczęła się w 1963 r. i trwała nieprzerwanie przez wiele lat jeszcze po śmierci prof. Stanisława Lorentza, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, współzałożyciela i pierwszego prezesa TPW. Jej efektem była działalność kulturalna, naukowo-badawcza czy edukacyjna. W ramach tej współpracy powołano oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Muzeum Woli. Inicjatywa utworzenia tej placówki wyszła z kręgu członków oddziału wolskiego TPW. Wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi wspólnie przez muzeum i stowarzyszenie były wystawy kolekcjonerskie, ale także sympozja, sesje naukowe oraz odczyty. Od samego początku jednym z podstawowych zadań muzeum i celów działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy było krzewienie wiedzy o burzliwej przeszłości tego miasta. Niniejszy artykuł w sposób chronologiczny przedstawia realizowane we wspólnej przestrzeni działalności przedsięwzięcia, które pozwoliły skonsolidować środowisko warszawskich historyków, historyków sztuki, muzealników, varsavianistów i kolekcjonerów. Inicjatywy te przyczyniły się do wzbogacenia oferty kulturalnej miasta, z której mogła skorzystać większość mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę. Współpraca pomiędzy TPW a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy rozwijała się także poza terenem Warszawy. Pracownicy muzeum i społecznicy z TPW przekazywali kolejnym pokoleniom wiedzę o dziedzictwie materialnym i niematerialnym stolicy. Do dziś wiele eksponatów udostępnianych na wystawy przez osoby prywatne pozostaje w zbiorach Muzeum Warszawy.
By the end of the 1960s, cooperation between museums and associations could be noticed in Poland, today we would call it a model public-social partnership. An example of this is the cooperation between the Society of Friends of Warsaw (TPW) and the Historical Museum of the Capital City of Warsaw, which took place from 1963 and lasted uninterrupted for many years, even after the death of prof. Stanisław Lorentz, director of the National Museum in Warsaw, co-founder and first president of TPW. The result of this cooperation was cultural, research and educational activity. In the field of this cooperation, a branch of the Historical Museum of the Capital City of Warsaw − the Museum of Wola - was founded. The establishment of this facility was initiated by the members of the Wola branch of TPW. Another cultural event organized in cooperation between the museum and the association was the organization of not only collector's exhibitions, but also the holding of symposia, scientific sessions and lectures. From the very beginning, one of the basic tasks of the museum and the goals of the Society of Friends of Warsaw was to spread knowledge about Warsaw's turbulent past. This article presents the undertaken and implemented projects in a chronological manner, finding a common space of activity so as to consolidate the community of Warsaw historians, art historians, museologists, Varsovianists and collectors. Cooperation in the public and social field contributed to the enrichment of the cultural offer in the city, thanks to which the majority of residents and tourists visiting the capital could take advantage of it. Cooperation between TPW and the Historical Museum of the Capital City of Warsaw developed significantly and went beyond the city. Museum employees and social activists from TPW passed on to the next generations knowledge about the material and non-material heritage of the capital. To this day, many exhibits made available for exhibitions by private persons remain in the collections The Museum of Warsaw.
Opis
Słowa kluczowe
stowarzyszenie , muzealnictwo , wystawy , kolekcjonerstwo , ekslibrisy , zbiory , varsaviana , Association , Museology , Exhibitions , Collecting , Ex libris , Collections , Varsovianistics
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(24)/2022, s. 48–64