Bezrobocie a niepełnosprawność. Rehabilitacja zawodowa jako przejaw aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kowalczyk, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest na tyle złożonym zagadnieniem, że trudno jednoznacznie wskazać na jego przyczyny. Można natomiast bez wątpienia stwierdzić, że mechanizmem zwiększającym szanse na podjęcie zatrudnienia przez tę grupę pracowników są odpowiednie regulacje prawne chociażby w zakresie aktywizacji zawodowej. Ich analiza na gruncie ustawodawstwa polskiego pozwala sformułować tezę, że w niektórych aspektach są one niewystarczające, chociażby jeśli chodzi o brak systemowej regulacji w zakresie zatrudnienia wspomaganego, czy też są nie w pełni wykorzystane przez pracodawców.
The problem of unemployment among disabled people is a highly complex matter therefore it is difficult to explicitly identify its causes. Yet it can be undoubtedly concluded that mechanisms increasing the chances for this group of employees to take up work include legal regulations related to vocational activation. Their analysis, taking into account Polish legislation, provides evidence for a hypothesis that in some aspects they are insufficient, for instance due to the lack of systematic regulations related to supported employment, or that they are not fully applied by employers.
Opis
Słowa kluczowe
inwalidztwo , bezrobocie , praca , dyskryminacja , disability , unemployment , labor , discrimination
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 48–59