Zgromadzenia w dobie pandemii COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Łaskawski, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem restrykcji w zakresie możliwości ich organizowania i odbywania, które miały miejsce w związku z wybuchem pandemii COVID 19, począwszy od marca 2020 r. Akty prawne wprowadzające zakazy i ograniczenia tej materii przyjęły postać rozporządzeń Ministra Zdrowia i Rady Ministrów, co stanowiło naruszenie konstytucyjnych przesłanek gwarantując ych wolność zgromadzeń.
The aim of the article is to present the issues related to assemblies, with particular emphasis on restrictions on the possibility of organizing and holding them, which took place in connection with the outbreak of the COVID 19 pandemic from March 2020. Legal acts introducing prohibitions and restrictions on this matter took the form of regulations of the Minister of Health and Council of Ministers, which was a violation of the constitutional conditions guaranteeing the freedom of assembly.
Opis
Słowa kluczowe
Konstytucja RP , zgromadzenia , pandemia , COVID-19 , zakaz zgromadzeń , Constitution of the Republic of Poland , assemblies , pandemic , prohibition of assemblies
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 182-196