Trends and challenges of m-commerce using mobile money in Tanzania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bonga, Flavia Alex
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This paper shows the trends and challenges of mobile commerce that are faced in Tanzania. Until 2018, the most commonly used form of mobile commerce in Tanzania is Mobile Money. In this study, we have interviewed vendors using mobile commerce in Tanzania, in order to understand how they use mobile money and the challenges they face. Also, we studied telecommunication provider’s websites to show the trend of this particular service. The findings of this paper show how the customer goes to social media and search for a product and then buy it using mobile money. Additionally, delivery of the product depends on mobile communication whereby the customer has to provide the specific location due to poor home address system. Main challenges identified in this study are network issues such as poor network connection and lack of trust due to re occurring of theft incidents. The study gives suggestions of the use of more innovative ways that can reduce the setbacks that this particular system is facing.
W artykule przedstawiono trendy i wyzwania związane z handlem mobilnym w Tanzanii. Najczęściej używaną (do 2018 roku) formą mobilnego handlu w Tanzanii był Mobile Money. Przeprowadzono wywiady z dostawcami handlu mobilnego w Tanzanii, aby zrozumieć w jaki sposób wykorzystują oni pieniądz mobilny i określić wyzwania, przed którymi stoją. Zbadano także strony internetowe dostawców telekomunikacyjnych, aby wskazać tendencje dotyczące tej usługi. Otrzymane wyniki badań pozwoliły określić, w jaki sposób klient dociera do mediów społecznościowych i szuka produktu, a następnie kupuje go przy wykorzystaniu mobilnych pieniędzy. Zauważono, że dostawa produktu zależy od jakości komunikacji mobilnej i prawidłowej lokalizacji miejsca dostawy, co jest utrudnione z powodu złego systemu adresów w Tanzanii. Główne wyzwania zidentyfikowane w tym badaniu to problemy sieciowe takie jak niska jakość połączeń sieciowych i brak zaufania z powodu pojawiających się kradzieży. Artykuł zawiera sugestie dotyczące zastosowania bardziej innowacyjnych sposobów, które mogą zmniejszyć trudności, z którymi boryka się ten konkretny system.
Opis
Słowa kluczowe
innovation , mobile money , m-Commerce , innowacja , pieniądz mobilny
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 209–217