Detenčné konanie v Slovenskej Republike

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor v článku nazvanom „Detenčné konanie v Slovenskej republikę” analyzuje problematiku konania o prípustnosť prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V príspevku je pozornosť venovaná dôvodom, princípom a samotnému priebehu detenčného konania. Cieľom tohto príspevku je prostredníctvom analytickej metódy podrobne sa zaoberať právami a povinnosťami osoby, ktorá je prevzatá a držaná v zdravotníckom zariadení a predovšetkým ochranou jej osobnej slobody.
In the article entitled “The Detention Proceedings in the Slovak republic”, the author analyzes the issue of proceedings for the admissibility of taking and holding in a medical facility. The article pays attention to the reasons, principles and course of the detention proceedings. The aim of this article is through the analytical method to deal in detail with the rights and obligations of a person taken over and held in a medical facility and in particular the protection of his personal freedom.
Opis
Słowa kluczowe
detenčné konanie , civilné právo procesné , právny poriadok Slovenskej republiky , detention proceedings , civil procedural law , legal order of the Slovak republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 211–220