Etnocentryczne zachowania nabywcze miejskich srebrnych singli w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy analizy zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wśród miejskich srebrnych singli w Polsce. Jego podstawowym celem jest identyfikacja wpływu etnocentryzmu konsumenckiego na przebieg procesu decyzyjnego samotnych osób starszych. W pierwszej części tekstu wyjaśniono pojęcie i istotę trendu konsumenckiego, jakim jest etnocentryzm konsumencki. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby badawczej i jej cech charakterystycznych. Z kolei w ostatniej części tekstu, w oparciu o przeprowadzone badania, podjęto się próby uchwycenia zachowań konsumenckich samotnych seniorów wpisujących się w ideę etnocentryzmu konsumenckiego. Z informacji uzyskanych z obu etapów przeprowadzonego badania wynika, że postawy etnocentryczne wśród srebrnych singli występują najczęściej na rynku produktów żywnościowych, zaś w mniejszym stopniu uwidaczniają się one w przypadku zakupu produktów nieżywnościowych. Natomiast natężenie tych postaw zależy od cech demograficzno-społecznych respondentów. Postawy etnocentryczne w swoich decyzjach konsumenckich częściej wykazują samotni mężczyźni niż seniorki. Wybór produktów krajowych wymaga od konsumentów posiadania pewnej wiedzy społeczno-ekonomicznej, która pozwoli im na podjęcie decyzji zakupu w sposób przemyślany, zgodny z własnymi preferencjami i odczuciami. Natomiast w postawach etnocentrycznych obok elementu poznawczego, jakim jest wiedza (również przekonania), duże znaczenie mają także elementy psychologiczne (afektywne – uczucia), które pozostają z tym pierwszym w ścisłym związku i harmonii.
This article reports on empirical research and examines consumer ethnocentrism among urban silver singles in Poland. Its primary aim is to identify the influence of consumer ethnocentrism on the decision-making process of Polish single seniors. The first part explains the concept and essence of the consumer ethnocentrism trend. The next section focuses on the research conceptualisation and a description of the research sample and its characteristics. Based on the conducted research, the last part attempts to define consumer behaviour that can be referred to as consumer ethnocentrism among silver singles. The information collected at both stages of the research shows that ethnocentric attitudes among silver singles are most commonly exhibited in the food market, with their being less visible when it comes to the purchase of non-food products. The strength of such attitudes depends on the demographic and social characteristics of the respondents. Ethnocentric attitudes in consumer decisions are more often demonstrated by single men than senior women. Choosing domestic products requires consumers to have some socio-economic knowledge that should allow them to make informed purchase decisions in line with their preferences and feelings. Apart from the cognitive element, namely knowledge (including beliefs), however, what also matters in ethnocentric attitudes is psychological elements (affective – feelings) that remain in close relationship and harmony with the former element.
Opis
Słowa kluczowe
srebrni single , konsumpcja , zachowania konsumenckie , etnocentryzm konsumencki , CETSCALE , silver singles , consumption , consumer behaviour , consumer ethnocentrism
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 76(4)/2023, s. 93-120