Koncepcja spójności a efektywność organizacyjna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Flieger,Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania organizacyjne, takie jak zmienność otoczenia, automatyzacja i robotyzacja, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz nowe pokolenia na rynku pracy powodują, że organizacje muszą poszukiwać sposobów harmonizacji różnych aspektów ich funkcjonowania. Jednym ze sposobów takiej harmonizacji jest zastosowanie założeń koncepcji spójności. Koncepcja ta zakłada identyfikację płaszczyzn spójności oraz jej elementów składowych wraz z mechanizmami ich dostosowania. Konieczne jest również opracowanie mierników spójności dla poszczególnych płaszczyzn. Menadżerowie, chcąc skutecznie identyfikować przyczyny patologii organizacyjnych muszą mieć świadomość spójności oraz powinni stosować założenia koncepcji spójności. W ten sposób możliwa jest trafna diagnoza organizacyjna i wiele patologii związanych z brakiem spójności może zostać wyeliminowanych na trwałe. Patologie te mają różny charakter, wiele z nich przyczynia się do pogorszenia sytuacji finansowej organizacji i utraty pozycji konkurencyjnej. Przesłankami podjęcia tematu prezentowanego w opracowaniu jest konieczność poszukiwania sposobów zwiększania efektywności organizacyjnej w świetle rosnącej presji konkurencyjnej oraz konieczność budowania świadomości zastosowania koncepcji spójności organizacyjnej. Ważną przesłanką jest także uzasadnienie konieczności zapewnienia spójności prezentowanymi patologiami organizacyjnymi, wynikającymi z braku spójności. Hipotezą opracowania jest stwierdzenie, że brak spójności organizacyjnej prowadzi do wielu różnych patologii w organizacji, a to z kolei może przyczynić się do spadku jej efektywności. Powyższe wykazane zostało badaniami empirycznymi w postaci wywiadów indywidualnych z przedstawicielami szczebli zarządczych organizacji. Badania pokazały jednoznacznie, że postawioną hipotezę należy zweryfikować pozytywnie.
The contemporary organisational environment is characterised by turbulence, automation, robots, implementation of AI and new generations in the labour market. These characteristics make it necessary to search for ways to stay consistent. One of such ways is the implementation of the consistency concept, whose main idea is to identify consistency platforms, and therefore also the elements that comprise these platforms and the mechanisms that must be implemented to make them consistent. It is also necessary to work out the consistency measures for particular platforms. Managers who want to identify the causes of organisational pathologies must understand the consistency concept and the ways to implement it in practice. This way, a proper organisational diagnosis is possible and the many organisational pathologies resulting from the lack of consistency can be eliminated. These pathologies have different natures and many of them worsen the financial situation of organisations. They also weaken the competitive position of organisations in the long term. The reasons to present the consistency concept is the necessity to search for new ways of increasing organisational effectiveness. This necessity results from higher competition pressure. It is also necessary to build the awareness of the consistency concept and its implementation. It is also important to connect the lack of consistency with organisational pathologies. The hypothesis of the paper says that a lack of consistency results in many organisational pathologies, and these pathologies may result in a decrease of organisational effectiveness. This connection between the lack of consistency and pathologies in organisations was researched in organisations by conducting individual interviews with managers. The research results show clearly that the hypothesis is true and the lack of consistency leads to many organisational pathologies.
Opis
Słowa kluczowe
koncepcja spójności , harmonizacja , patologie organizacyjne , mierniki spójności , consistency concept , harmonisation , organisational pathologies , consistency measures
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 74(2)/2023, s. 68-78