Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny”, opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w makroekonomiczną debatę dotyczącą przyszłości kapitalizmu, zliberalizowanych rynków finansowych i skutecznych wobec niesprawności tego kapitalizmu polityk makroekonomicznych. Na plan pierwszy tej debaty wysuwają się pytania o taką stabilną dynamikę gospodarczą, która umożliwiałaby tworzenie miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, narastaniu nierówności dochodowych i majątkowych. W kontekście tej nowej debaty w artykule zwrócono uwagę na wysiłki intelektualne nad ulepszeniem ładu ekonomicznego w Polsce podejmowane przez Tadeusza Kowalika w całej jego twórczości naukowej. Bodźcem do tej refleksji stał się zbiór artykułów, fragmentów monografii czy recenzji publikowanych w ostatnim czterdziestoleciu przez T. Kowalika, a poświęconych rozmaitym pomysłom na oczyszczenie kapitalizmu z jego niesprawności pod znamiennym tytułem „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny”. Książka ta ukazała się nakładem PTE w lutym 2014 roku pod redakcją naukową Pawła Kozłowskiego i przy współpracy Gabrieli Ziewiec.
The article is a part of the macroeconomic debate on the future of capitalism, liberalized financial markets and the effectiveness of macroeconomic regulation policies. At the top of this debate emerges the question about the policy that stabilizes the economic dynamism by job creation, combating unemployment and reducing income and wealth inequalities. In this context the article focuses on the intellectual efforts on improving economic governance taken in Poland by Tadeusz Kowalik throughout his entire research work. The base of this reflection is the collection of articles, parts of the monographs and reviews published in the last forty years by T. Kowalik and devoted to various ideas on repairing capitalism under the title “For the better socio-economic order”. The book was published by Polish Academy of Science in February 2014, edited by Paweł Kozłowski with cooperation of Gabriela Ziewiec.
Opis
Słowa kluczowe
polityka makroekonomiczna , ład społeczno-ekonomiczny , niesprawności kapitalizmu , Tadeusz Kowalik , macroeconomic policy , socio-economic order , capitalism failures
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 5–15