Wyzwania i przeszkody w realizacji współpracy w transgranicznej administracji służby zdrowia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Zieliński, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Katalog podmiotów współpracujących ze sobą w realizacji zadań z dziedziny ochrony zdrowia jest różnorodny. Obejmuje on zarówno podmioty wchodzące w skład organów władzy publicznej oraz podmioty prywatne. Warunki i zakres udzielania świadczeń medycznych są rezultatem współdziałania organów administracji i służby zdrowia. 24 kwietnia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Perspektywa skutecznej administracji współpracującej stała się zatem nie tylko krajowa, ale także wspólnotowoeuropejska, a nawet ogólnoświatowa. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przeszkód, aktualnych stanów prawnych i sformułowanie wniosków dotyczące rozwiązań ustawodawczych de lege ferenda w efektywnej realizacji zadań stających przed administracją współpracującą w obszarze służby zdrowia.
The catalog of entities cooperating with each other in the implementation of tasks in the field of health care is diverse. It includes entities belonging to both public authorities and private entities. The conditions and scope of providing medical services are the result of cooperation between the administration and the health service. On 24 April 2011, Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare entered into force. The prospect of an effective cooperative administration has therefore become not only national, but also Community-European, and even global. The aim of this article is to discuss the obstacles, current legal status and to formulate conclusions regarding de lege ferenda legislative solutions in the effective implementation of tasks facing the administration cooperating in the field of health care.
Opis
Słowa kluczowe
transgraniczna opieka zdrowotna , współpraca międzynarodowa , administracja publiczna , cross-border healthcare , international cooperation , public administration
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 442–455