Prawo zabudowy jako alternatywa dla użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Pogorzelec, Kamila
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania alternatywnego prawa dla użytkowania wieczystego, które na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów całkowicie przeistoczy się w prawo własności. Analizując projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny z dnia 9 września 2009 r., ukazano możliwość wprowadzenia do polskiego systemu prawnego prawa zabudowy, które częściowo wzorowane jest na regulacjach innych państw europejskich. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest prawo zabudowy, omówiono w niniejszym artykule pod kątem jego powstania, sposobu rozporządzania, a także czasu i sposobu jego trwania, potwierdzając, iż w całości mogłoby stanowić alternatywę dla użytkowania wieczystego.
This article attempts to indicate an alternative right to perpetual usufruct, which pursuant the Act of 20 July 2018 on the transformation of the right of perpetual usufruct of land developed for building purposes into the right of ownership of such land, will be completely transformed into the right of ownership. Analyzing the draft act amending the Civil Code of 9 September 2009, was presented the possibility of introducing the leasehold law to the Polish legal system, which is partly modeled on the regulations of other European countries. The new limited property right, which is leasehold law, has been discussed in this article in terms of its creation, disposition, time and manner of its duration, confirming that it could be a whole alternative to perpetual usufruct.
Opis
Słowa kluczowe
superficies , prawo zabudowy , użytkowanie wieczyste , prawo własności , Kodeks cywilny , leasehold law , perpetual usufruct , ownership , Civil Code
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 203–216