Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozpoczęcie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 w dniu 12 marca 2020 roku spowodowało znaczące zmiany we wszystkich aspektach edukacji. W artykule zaprezentowano aktualne kierunki rozwoju edukacji wyodrębniając kształcenie odbywające się w szkole i poza nią. Na podstawie przedstawionego podziału edukacji ukazano wyzwania, jakie po pandemii COVID-19 mają przed sobą aktualnie istniejące rodzaje edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
The start of the SARS-CoV-2 epidemic on March 12, 2020 has brought about significant changes in all aspects of education. The presented article presents the current directions of education development, distinguishing between in-school and out-of-school education. On the basis of the presented division of education, the challenges faced by the currently existing types of formal, non-formal and informal education after the SARS-CoV-2 epidemic are presented.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja formalna , edukacja pozaformalna , edukacja nieformalna , wyzwania edukacji , pandemia COVID-19 , formal education , non-formal education , informal education , educational challenges , COVID-19 pandemic
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 147–155