Zmiany prawne wprowadzone w roku 2023 a przedsięwzięcia z zakresu elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych - analiza, interpretacja i wpływ nowelizacji aktów normatywnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Pelczar, Szymon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł prezentuje zmiany prawne wprowadzone w roku 2023, które dotykają swoim zakresem regulacji procesu rozwoju projektów instalacji odnawialnych źródeł energii (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe). Wskazano zmianę przepisów kwalifikujących systemy fotowoltaiczne jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wychodząc z praktycznego przykładu elektrowni fotowoltaicznej wskazano na trudności interpretacyjne zmienionego brzmienia rozporządzenia OOŚ. Wskazano też zmiany tzw. ustawy ocenowej, przez które uproszczona została procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Przeanalizowano zmiany w systemie planowania przestrzennego w kontekście inwestycji z zakresu elektrowni fotowoltaicznych. Analizie poddano także ustawę określającą możliwości lokalizacyjne elektrowni wiatrowych.
The article presents legal changes introduced in 2023, which affect the regulation of the development process of renewable energy installations projects (photovoltaic and wind power plants). Legal changes qualifying photovoltaic systems as a projects potentially capable of having a significant impact on the environment were indicated. Starting with a practical example of photovoltaic power plant, problems of interpretation of amended text of the EIA regulation were pointed out. Amendments to the so-called Assessment Act were also indicated, which simplified the procedure for issuing a decision on environmental conditions for projects implemented within the boundaries of landscape parks and protected landscape areas. Then, legal changes in spatial planning system in the context of investments in the field of photovoltaic power plants were analysed. An analysis was also made of the act defining the location possibilities of wind farms.
Opis
Słowa kluczowe
elektrownie fotowoltaiczne , elektrownie wiatrowe , zmiany prawne , ocena oddziaływania na środowisko , miejscowy plan zagospodarowania , odnawialne źródła energii , photovoltaic power plants , wind power plants , legal amendments , environmental impact assessment , local spatial development plan , renewable energy sources
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 2 (2023), s. 55-72