Między niską dzietnością a wzrostem długości życia w Japonii. O podniesieniu wagi polityki demograficznej w okresie rządów Shinzō Abe 2012–2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Guzik, Joanna
Pletnia, Maciej
Tkaczyński, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na podstawie trendów demograficznych w Japonii za czasów Shinzō Abe oraz po jego odejściu od władzy we wrześniu 2020 roku można stwierdzić, że również w okresie jego długiego rządzenia nie powiodło się ani trwałe przełamanie spadku wskaźnika urodzeń, ani też zahamowanie procesu kurczenia się populacji tego kraju. Mimo to zasadne wydaje się jednak przedstawienie w świetle źródeł japońskich współczesnego stanu przemian demograficznych w Japonii i, na jego podstawie, z odwołaniem się do instrumentarium polityki społecznej przeanalizowanie, co w tytułowym względzie zostało (nie)zrobione. Wszystko dlatego, że przedmiotowe następstwa nie dotykają jedynie Kraju Kwitnącej Wiśni. Służąc zatem swoim przykładem, umożliwiają, z jednej strony, bardziej trafne rozpoznanie przyczyn rzeczonych procesów, z drugiej zaś, pozwalają na ocenę skuteczności wdrażanych środków, które miałyby znaleźć zastosowanie także w innych państwach w trakcie korygowania ich własnej polityki demograficznej.
Based on the demographic trends in Japan during the times of Shinzō Abe and after his departure from power in September 2020, it can be concluded that also during his long rule, neither a permanent break in the decline in the birth rate nor a halt to the shrinking of the country's population were successful. Despite this, it seems reasonable to present the current state of demographic changes in Japan in the light of Japanese sources and, on its basis, with reference to the instruments of social policy, to analyze what has been (not) done in the title regard. All because these consequences do not only affect the Land of the Rising Sun. Therefore, by serving as an example, they enable, on the one hand, a more accurate recognition of the causes of the processes in question, and on the other hand, they allow for the assessment of the effectiveness of the measures being implemented, which would also be applicable in other countries in the course of correcting their own demographic policy.
Opis
Słowa kluczowe
polityka demograficzna , kryzys demograficzny , Japonia , Shinzō Abe , demographic policy , demographic crisis , Japan
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 51-65