Діяльність римських юристів як основа розвитку європейського інституту адвокатури в Україні

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Koval, Andriy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono historię powstania współczesnego modelu adwokatury na Ukrainie, w tym na ziemiach zachodnioukraińskich, na przełomie XIX i XX w. Autor twierdzi, że rozwój Adwokatury Ukraińskiej jest integralną częścią rozwoju rzymskiego modelu adwokatury we współczesnej Europie. Podczas pozostawania zachodnich ziem ukraińskich pod rządami Austro-Węgier znaczący wkład w proces rozwoju adwokatury mieli ówcześni prawnicy, którzy jednocześnie byli czołowymi naukowcami, politykami i mężami stanu. Udział na przełomie XIX i XX w. znanych ukraińskich prawników wpłynął na powstanie państwa ukraińskiego w latach 1917–1920. Przeanalizowano działalność studenckich środowisk prawniczych, klubów, a także Związku Prawników Ukraińskich i ich miejsce w rozwoju modelu adwokatury Ukrainy.
The scientific research highlights the history of the formation of the modern Аdvocacy in Ukraine, including in the western Ukrainian lands at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The author argues that the development of the Ukrainian Advocacy is an integral part of the development of the Roman Advocacy in modern Europe. Undeniably, during the stay of the western Ukrainian lands under Austro-Hungarian rule, the contribution of lawyers, which at the same time were leading scientists, politicians and statesmen in the process of development of the Advocacy, is significant. The active social, political and scientific participation of well-known Ukrainian lawyers in the late 19th and early 20th centuries influenced the formation of the Ukrainian state in the years 1917–1920. The article analyzes the activities of student legal circles, clubs, as well as “Union of Ukrainian Lawyers” and their place in the history of the Advocacy in Ukraine.
Opis
Słowa kluczowe
prawnicy rzymscy , adwokatura , Związek Prawników Ukraińskich , ochrona klientów , Roman lawyers , advocacy , Union of Ukrainian Lawyers , protection of clients
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 92–102