Sale and lease of an enterprise including agricultural property. Civil law and tax problems

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Gonet, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article concerns the issue of the sale of an enterprise which includes agricultural real estate. It was found that the provisions of the Act on shaping the agricultural system should be applied when transferring ownership of an enterprise, which includes agricultural real estate or shares of companies that own real estate with an area of more than 5 ha. This means, the sale of the enterprise must be divided into two binding contracts, and when the State Treasury does not exercise its pre-emption right – an ownership transfer contract must be made. Alternatively, the sale of an enterprise may be split into several contracts for agricultural property and other components, but this leads to difficulties in the tax classification of the entire transaction, i.e. whether it should be taxed with civil law transactions tax or each contract for the sale of a part of the enterprise with the tax on goods and services.
Artykuł dotyczy problematyki zbycia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne. Stwierdzono, że przy przeniesieniu własności przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne lub akcje spółek, które są właścicielami nieruchomości o powierzchni więcej niż 5 ha, należy stosować przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co powoduje, że sprzedaż przedsiębiorstwa trzeba dzielić na dwie umowy: zobowiązującą, a gdy Skarb Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, umowę przeniesienia własności. Można ewentualnie rozdzielić zbycie przedsiębiorstwa na kilka umów dotyczących nieruchomości rolnych i pozostałych składników, lecz prowadzi to do trudności w zakwalifikowaniu pod względem podatkowym całej transakcji, tzn. czy należy ją opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też każdą umowę zbycia części przedsiębiorstwa podatkiem od towarów i usług.
Opis
Słowa kluczowe
enterprise , agricultural real estate , sale , share , value added tax , przedsiębiorstwo , nieruchomość rolna , sprzedaż , akcja , podatek od towarów i usług
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 80–93