Migration as a contemporary social problem from the perspective of theoretical scientific considerations and research exploration

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article aims to present the attitude of the Polish society towards the phenomenon of migration, including the issue of approving people differing from Poland in terms of culture and ethnicity. The author outlines the phenomenon, characterises specificity of the country as one that is ethnically homogenous, indicates Poles’ migratory experience and the society’s acceptance of migratory trips, mainly for gainful employment. Finally, the author indicates what Poles’ standpoints are towards foreigners. This is illustrated with official statistical data and own surveys.
Celem artykułu jest przedstawienie postawy polskiego społeczeństwa wobec zjawiska migracji, w tym kwestii akceptacji ludzi różniących się pod względem kulturowym i etnicznym od Polaków. Autorka opisuje zjawisko, charakteryzuje specyfikę kraju jako jednorodnego etnicznie, przedstawia doświadczenia migracyjne Polaków i nastawienie społeczeństwa wobec podróży migracyjnych, w szczególności w celach pracy zarobkowej. W końcowej części pracy autorka ilustruje, na podstawie oficjalnych danych statystycznych oraz własnych badań, jakie jest odniesienie Polaków do cudzoziemców.
Opis
Słowa kluczowe
migrations , acceptance , tolerance , society , social policy , migracje , akceptacja , tolerancja , społeczeństwo , polityka społeczna
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 125–135